หจก.หรือ บริษัทร้าง ที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน

ท่ามกลางการบริหารธุรกิจมาพร้อมกับหลักการที่ว่า ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งนอกจากจะมีบริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จให้พบเห็นกันอยู่มากมาย แต่แท้จริงแล้วก็ยังมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนประกอบการอีกหลายแห่ง ที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่อาจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อย่างไรก็ตามกิจการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ซึ่งไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทำการค้าหรือประกอบกิจการ ก็จะถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน หากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ไม่ได้ทำการค้าติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี และไม่ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในทุก ๆ ปี ดังนี้แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ การสิ้นสภาพนิติบุคคลนับตั้งแต่วันที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออก อันจะส่งผลให้เจ้าของบริษัท หรือเจ้าของห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่อยู่ในฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายแล้ว…

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคืออะไร ?

การซื้อขายที่ดินในบางกรณี อาจกลายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน ซึ่งการดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่จะทำได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากการซื้อขายที่ดินนั้นมีช่องโหว่มากมาย ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเอาเปรียบได้ง่าย ๆ ประกอบกับการซื้อขายแต่ละครั้งนั้น

ทางภาระจำยอมคืออะไร ?

เรามักจะได้ยินคำว่า ภาระจำยอม ใช้กันในคดีความเกี่ยวกับที่ดินหรืออาคารบ่อย ๆ ซึ่งคำนี้ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 จะอธิบายถึงสถานะของอสังหาริมทรัพย์อันต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของทรัพย์นั้นต้องยอมรับผลกรรมบางประการ ที่กระทบถึงทรัพย์สินของตน หรืออาจต้องเสียไม่ก็งดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างที่มีการระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น

กรณีพิพาท การผิดสัญญาซื้อขายสินค้า

การผิดสัญญาซื้อขายสินค้านั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในยุคที่มีการค้าขายสินค้ากันเป็นจำนวนมากอันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ยิ่งมีช่องทางที่จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้ ไม่ว่าจะเป็นจากทางฝ่ายผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ล้วนยิ่งจะต้องควรมีความเข้าใจหลักกฏหมายเบื้องต้นเอาไว้ด้วย

การแบ่งทรัพย์มรดกโดยถูกต้อง

มรดก คือทรัพย์สินอันมีมูลค่าหรือทรัพย์อื่น ๆ ทุกชนิดของผู้ตาย หรือผู้ที่ต้องการสละทรัพย์สินที่ต้องการจะส่งมอบหรือตกทอดให้กับผู้สืบสันดาน (ลูก) ไปจนถึงทรัพย์สินที่เป็นสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตายที่มีไว้ก่อนเสียชีวิต ยกเว้นบรรดาสิ่งที่เป็นของหรือสิทธิเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมอบให้กันได้ตามกฎหมาย

การแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมคืออะไร?

ทรัพย์สินอันเป็นสิ่งมีมูลค่านั้น ใช่ว่าจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวเสมอไป เพราะในบางกรณีทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่มีเจ้าของหลายคนก็มีเหมือนกัน ซึ่งสิ่งมีค่าประเภทนี้หากจะทำนิติกรรม จะต้องได้รับการยินยอมหรือสมัครใจจากเจ้าของทุกคนก่อน และถ้าหากในกรณีที่ไม่สามารถตกลงหรือยินยอมกันได้ ผู้ถือสิทธิ์เจ้าของคนใดคนหนึ่งสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งกรรมสิทธิ์ได้

คดีความเกี่ยวกับ บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้จ่ายที่รวดเร็ว และสะดวกมากที่สุดในยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการใช้บัตรเครดิต หรือบริการสินเชื่อเงินสด ที่ช่วยให้เราไม่ต้องพกเงินจำนวนมากให้หนักกระเป๋าหรือไม่ต้องคอยยืนนับจ่ายเงินตรงหน้าเคาน์เตอร์ให้เสียเวลา และที่สำคัญยังช่วยให้ผู้ใช้เงินไม่ต้องกลัวว่าเงินที่เตรียมมานั้นจะพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่

นายหน้าคืออะไร?

นายหน้าถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมของสังคมทั่วทุกพื้นที่ เพราะบางครั้งการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็อาจไม่สะดวกในการเดินทาง หรือติดต่อจนถึงไม่มีทักษะในการเจรจาต่อรอง พวกเขาจึงเลือกที่จะพึ่งนายหน้าให้เข้ามาจัดการดำเนินธุรกิจให้ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ถือว่าเป็นแหล่งทำกำไรให้กับผู้ประกอบอาชีพนายหน้ามากที่สุด

ที่ดินตาบอดคืออะไร

ที่ดินตาบอดคือ ที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่ จนไม่มีทางออกหรือออกไปสู่ทางสาธารณะได้ไม่สะดวก เนื่องจากอาจมีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคต่าง ๆ อาทิเช่น ที่สูงชัน สระ บึง ทะเล หรือใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถออกได้ง่าย ๆ ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามที่ดินตาบอดก็มีกฎหมายบัญญัติไว้ในการคุ้มครอง ให้เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมมีสิทธิในการฟ้องขอเปิดใช้ทางออก

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับสัญญาโดมิเนียม

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่ค่อนข้างวุ่นวาย และเศรษฐกิจที่แข่งขันอย่างเข้มข้นกันอยู่เสมอ ทำให้บ้านกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ยากมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร ซึ่งรวมแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่จึงหันไปให้ความสนใจกับคอนโดแทน เนื่องจากคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างเรียบง่ายและสะดวกสบาย พื้นที่ห้องมีขนาดกว้าง และสะดวกต่อการตกแต่งให้ทันสมัย