การรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บุตรบุญธรรม เป็นชื่อเรียกของเด็กที่ได้รับการอุปการะมาอยู่ภายในครอบครัว ของครอบครัวหนึ่งซึ่งพวกเขาจะเลี้ยงดูราวกับลูกแท้ ๆ แม้จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน เพราะในบางครอบครัวอาจมีปัญหาไม่สามารถมีบุตรได้ จึงจำเป็นต้องหาเด็กมารับเลี้ยงแทน โดยจะต้องไม่เป็นการขโมยลูกคนอื่น แต่เป็นการรับเลี้ยงโดยสมัครใจแทน เช่น การรับเด็กจากสถานสงเคราะห์ หรือการขอรับลูกคนอื่นไปเลี้ยงโดยที่ผู้ปกครองฝ่ายนั้นสมัครใจยินยอม
การรับบุตรบุญธรรม ในความหมายตามกฎหมายหมายถึง การขอรับลูกอันเป็นบุตรของคนอื่น มารับเลี้ยงเสมือนว่าเป็นลูกของตัวเองจริง ๆ โดยต้องจดทะเบียนตามกฎหมายป.พ.พ. มาตรา 1598/27

ตัวอย่างหากไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย

ศาลฎีกาที่ 4851/2538
แม้เจ้ามรดกจะได้ทำหนังสือที่มีข้อความแสดงความจำนง และยินยอมรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรม แต่หากปรากฎว่ามิได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ร้องจะไม่ถือเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดก และจะไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินของเจ้ามรดก ฉะนั้นจึงไม่มีอำนาจตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้

ตัวอย่าง หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรมได้ จะต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี ขึ้นไป และยังต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมที่จะนำมารับเลี้ยงห่างถึง 15 ปี ตามป.พ.พ.มาตรา 1598/19
  2. กรณีที่บุตรบุญธรรมมีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป จะต้องมีการแสดงความประสงค์ยินยอมจากบุตรบุญธรรมด้วย ตามป.พ.พ. มาตรา 1598/20
  3. บุตรบุญธรรมที่มีอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง  กรณีที่บิดามารดาเสียชีวิต หรือถูกถอนอำนาจปกครองไป จะต้องได้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ตามป.พ.พ. มาตรา 1598/21. กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถแสดงเจตนายินยอม หรือไม่มีแม้แต่ผู้ที่สามารถให้ความยินยอม สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาต แทนการให้ความยินยอมได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 1598/21 วรรค2. กรณีภาคผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้ง และได้รับการดูแลโดยสถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้แสดงความประสงค์ให้ความยินยอมแทนบิดามารดาของเด็ก
  4. เด็กที่จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นอยู่ก่อนแล้ว จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นซ้ำในเวลาเดียวกันได้ เว้นแต่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรส ของผู้รับบุตรบุญธรรม ตามป.พ.พ. มาตรา 1598/26
  5. กรณีที่ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และตัวผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม มีคู่สมรสอยู่ จะต้องมีการต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของตัวเองก่อน ตามป.พ.พ. มาตรา 1598/25 เว้นแต่กรณีที่ คู่สมรสนั้นหายไปจากภูมิลำเนาของตัวเอง โดยไม่มีใครทราบข่าวคราวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี. คู่สมรสเป็น คนวิกลจริต หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ ซึ่งไม่สามารถแสดงความประสงค์ยินยอมได้
  6. ห้ามมิให้พระภิกษุ รับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม