คดีครอบครัวคืออะไร

ครอบครัว คือการรวมกลุ่มของผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ได้ร่วมสายเลือดเดียวกันบ้าง แต่หากมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ก็ถือเป็นสมาชิกหนึ่งภายในครอบครัวได้ โดยตามพื้นฐานแล้วครอบครัวจะเริ่มประกอบไปด้วย กลุ่มคนที่มากกว่า 1 หรือ 2 คนขึ้นไป เช่น พ่อ แม่ ลูก โดยอาจจะมีเพิ่มมากกว่านั้น เป็นครอบครัวขนาดกลางเช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า โดยรวมแล้วมีตั้งแต่ 4-6 คน หรือครอบครัวใหญ่ ที่อาจมีการเพิ่ม พี่ ป้า น้า อา หรือศักดิ์ใดก็ตาม รวมแล้วเป็นจำนวน 7 คนขึ้นไป

อย่างไรก็ตามแม้ว่าครอบครัวจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัย มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ก็อาจมีปัญหานำพาไปสู่คดีความกันได้ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์เรานั้น ล้วนมีความแตกต่างกันออกไปทั้งรูปร่างหน้าตา ความคิดและจิตใจที่แตกต่าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของบุคคลคนนั้น ซึ่งอาจมีแง่มุมต่างกันออกไป จนนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างคนภายในครอบครัว

คดีครอบครัว

คดีครอบครัว หมายถึง เป็นคดีความทางแพ่งที่ฟ้อง หรือ การร้องขอต่อชั้นศาลหรือรวมถึงกระทำการใดก็ตาม ที่มีความเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือบุคคลภายในครอบครัว โดยว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คดีครอบครัว มีอะไรบ้าง

 • ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส
 • คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
 • ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น-สินสอด
 • ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอม ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
 • ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 • ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอน ข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
 • ร้องขอให้ลงชื่อสามี หรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรส จำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ
 • ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี
 • ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแล ในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริต และขอถอดถอน-ตั้งผู้อนุบาล
 • ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียว หรือสั่งให้แยกสินสมรส
 • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน
 • ฟ้องเรียกบุตรคืน
 • ฟ้องหย่าทั่วไป ในกรณีหย่าโดยความยินยอม เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร
 • ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
 • ถอนอำนาจปกครองบุตร แม้ว่าผู้ปกครองนั้นจะมีอำนาจถูกต้องตามกฏหมายอยู่ก่อนหน้าก็ตาม