บริการร่างสัญญาหย่า

การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนอกจากจะควรต้องมีการทำนิติกรรมในทางกฎหมาย อาทิเช่น การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น แม้ในยามเลิกรากันไม่ว่าจะเป็นการเลิกรากันโดยพฤตินัย หรือเป็นการเลิกลากันเพียงแต่ในนาม เพื่อให้มีผลต่อกระบวนการทางกฎหมาย รองรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งก็ตามแต่ ซึ่งในขั้นตอนของการทำนิติกรรม หย่าร้าง ก็จะต้องมีการร่างสัญญาขึ้นมาด้วย

ซึ่งการหย่าโดยความยินยอมตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1514 ได้กำหนดไว้ว่าการหย่าสามารถกระทำได้หากมีความยินยอมเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย หรือมีการได้รับคำตัดสินพิพากษาจากศาล ซึ่งหากเป็นกรณีของการหย่าด้วยความยินยอม ก็จะต้องมีการจัดทำเป็นหนังสือสัญญา อีกทั้งมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 บุคคล และหากมีการจดทะเบียนสมรสกันมาก่อน ในกรณีนี้การอย่าจะถือว่าสมบูรณ์มีผลตามกฎหมายได้ ก็ต่อเมื่อได้ผ่านขั้นตอนของการจดทะเบียนหย่าอย่างเสร็จสมบรูณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ซึ่งขั้นตอนนี้ควรใช้บริการกับทนายที่จะมาช่วยในการร่างสัญญา ให้มีความละเอียดและถูกต้องเอกสารสำหรับนำมาใช้ประกอบกับการร่างหนังสือสัญญาหย่า ในกรณีที่เกิดจากความยินยอมนั้นจะประกอบไปด้วย

  1. ใบสำคัญการสมรส
  2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือ พาสปอรต์
  3. ทะเบียนสมรส
  4. ทะเบียนบ้าน
  5. สูติบัตรของบุตร ซึ่งจะใช้ในกรณีที่คู่สมรสนั้นมีบุตรร่วมกัน
  6. เอกสารเกี่ยวกับหนี้สมรส ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ หรือสัญญากู้ยืมเป็นต้น
  7. หากมีการเปลี่ยนนามสกุล จะต้องนำหนังสือสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุลมาแสดงด้วย
  8. บัตรประจำตัวประชาชนของพยาน ผู้ร่วมลงชื่อสองคน
  9. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีของคู่สมรส อาทิเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร ใบทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน รวมไปถึงหนังสือกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามประเด็นของการที่จะต้องมีพยานลงชื่อให้ครบ 2 คนนั้น ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมาก
ซึ่งเคยมีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้ว ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 592/ 2538 ซึ่งในคำพิพากษานั้นมีการตัดสินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 วรรค 2 ให้ผู้เป็นภรรยาไม่อาจจะฟ้องร้องขอให้บังคับผู้เป็นสามี อย่าขาดตามหนังสือสัญญาได้

และหากในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผิดข้อสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ร่างไว้ในหนังสือสัญญา ในกรณีนี้อีกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องบังคับคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องอ้างเหตุหย่า ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 1516

โดยบริการร่างหนังสือสัญญาหย่า หากใช้บริการกับทนายความจะได้รับการร่างเนื้อหาหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง อันจะช่วยให้การหย่านั้นมีความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อสัญญาได้อย่างสบายใจแก่ทั้งสองฝ่ายนั่นเอง