รวมเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แน่นอนว่าหากชีวิตคู่หลังสมรส เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไปกันไม่รอด อยู่ไปก็จะมีแต่ปัญหาระหว่างกัน ก็ย่อมต้องลงเอยด้วยการหย่าร้าง หรือฟ้องหย่า เพื่อให้ทั้งสองสามารถต่างคนต่างอยู่โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันได้ โดยกระบวนการที่ต้องการมีกฎหมายเป็นสิ่งยืนยันนั้นถือเป็นสิ่งรองรับการอย่าร้างที่จะมีผลต่อความคุ้มครองต่าง ๆ รวมไปถึงผลทางนิติกรรม และทรัพย์สินสมรส

การสิ้นสุดการสมรสจะเป็นไปได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน เนื่องจากการสมรสนั้นเป็นโมฆียะ
 2. การหย่า โดยมีด้วยกันทั้งหมด 2 วิธี คือ ตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเหตุฟ้องหย่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย, เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งต้องมีการทำหนังสือและลายเซ็นต์ของพยาน 2 คน จากนั้นจึงไปจดทะเบียนหย่ากับนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต
 3. คู่สมรสเสียชีวิต

เหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516

 1. คู่สมรสมีการประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ก็ตาม และเหตุให้อีกฝ่ายเกิดความเดือดร้อน อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 2. คู่สมรสมีการอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี (เป็นชู้หรือมีชู้) หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 3. คู่สมรสมีการทำร้ายหรือทรมาน ร่างกาย-จิตใจ ของฝ่ายตรงข้าม ทั้งหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการีอย่างร้ายแรง อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 4. คู่สมรสไม่ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายตามสมควร เป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อกัน โดยเมื่อเอา ฐานะ สภาพ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 5. สามีหรือภริยา จงใจละทิ้งอีกฝ่ายไปเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 6. สามีหรือภริยา หายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่ทราบข่าว และถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญไป อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 7. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้ตามหนังสือเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 8. คู่สมรสเป็นโรคติดต่อขั้นร้ายแรง ซึ่งอาจแพร่เชื้อมาติดต่อสู่อีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยโรคไม่สามารถหายได้และมีลักษณะเรื้อรัง อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าเพื่อป้องกันตนเองได้
 9. สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล กรณีนี้อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้
 10. คู่สมรสกลายเป็นบุคคลวิกลจริต มาเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี อันเป็นความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันไม่ได้ และมีแนวโน้มว่าจะหายได้ยาก อีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้