เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรคืออะไร ?

บุตรย่อมต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่โดยชอบธรรม เพราะพ่อแม่คือผู้ปกครองที่มีสายเลือดเดียวกันย่อมมีโอกาสที่จะเกิดสัญชาติญาณความเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักลูกมากกว่าคนอื่น การเลี้ยงดูแลจึง ย่อมดีที่สุดกว่าใครอื่น แม้อาจจะไม่เสมอไป และพบข่าวพ่อแม่ใจร้ายให้เห็นตามหน้าข่าวอยู่เสมอ

แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดกว่าการให้บุคคลอื่นเลี้ยง แต่เนื่องจากทุกครอบครัวย่อมมีความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม หรือฐานะที่ต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรได้ และถ้าหากการปกครองบุตรเป็นไปในแง่ลบ ซึ่งส่งผลต่ออนาคตเด็ก หรือแม้แต่ผู้ปกครองที่แม้จะมีสิทธิ์ชอบธรรมตามกฏหมายในฐานะบิดาหรือมารดามาแต่แรก แต่กลับมีการประพฤติชั่วต่อตัวเด็กก็มีเหตุอันทำให้ ศาลอาจสั่งเพิกถอนอำนาจการปกครองเลี้ยงดูบุตร ของบุคคลนั้นได้โดยชอบธรรมตามกฎหมาย

กรณีหย่าร้าง

กรณีหย่าร้างคือคดีความที่เกี่ยวข้อง กับการถอดอำนาจการปกครองบุตรที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด เนื่องจากบิดาและมารดาต้องการที่จะแยกกันอยู่ เพราะฉะนั้นบุตรผู้เยาว์จะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือตามที่ศาลเห็นควรว่าเหมาะสม ในกรณีที่มีลูกมากกว่า 1 คน โดยอำนาจการปกครองในกรณีหย่าร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ

อย่าร้างโดยคำพิพากษาศาล

ก็คือให้ศาลฟ้องหย่านั่นเอง โดยศาลจะพิจารณาว่าฝ่ายใดคู่ควร ต่อการรับเลี้ยงบุตรไปดูแลต่อ และใช้อำนาจศาลถอนอำนาจปกครองบุตรของคู่สมรสนั้น ตามมาตรา 1582 ซึ่งจะพิจารณาตามความผาสุขและผลประโยชน์ของตัวบุตรเป็นสิ่งสำคัญ โดยมิต้องพิจารณาว่าเป็นการเกินพิพากษาต่อคำขอหรือไม่

อย่าด้วยความยินยอม

เมื่อคู่สมรสยื่นหนังสือท้ายทะเบียนหย่า ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ว่า ใครจะรับเลี้ยงดูบุตร ศาลจะเป็นผู้พิจารณา และตัดสินชี้ขาดให้ กลับกันหากสามีภรรยา สามารถตกลงกันเองว่าใครจะรับเลี้ยงดูบุตรได้ จะถือว่าอำนาจการปกครองยังอยู่กับบิดามารดา ซึ่งถ้าหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เกิดเสียชีวิตขึ้นมา อำนาจการปกครองจะย้ายไปอยู่กับอีกฝ่ายทันที

เอกสารประกอบที่ต้องนำไปการยื่นคำร้อง หรือ ฟ้องร้อง

  • สูติบัตรของบุตร
  • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของบิดา มารดา บุตร ผู้ร้อง
  • ใบสำคัญการหย่า พร้อมบันทึกท้ายทะเบียนหย่า
  • ภาพถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของผู้ร้องกับผู้เยาว์ (ต้องมีบุตรอยู่ในรูป)
  • บัญชีเครือญาติ
  • เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ,หนังสือให้ความยินยอม หรือ มรณบัตร