ผู้ัมีสิทธิ์ปลดจากล้มละลาย

การล้มละลาย ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครต่างก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งนั้น แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องยอมรับและเร่งทำงานหาเงินมาชดใช้เจ้าหนี้ให้ครบถ้วนหมดสิ้น เพื่อให้ศาลปลดล้มละลาย และรับสิทธิเสรีภาพตามสถานะบุคคลปกติต่อไป

การที่บุคคลล้มละลายจะได้รับการปลดจากล้มละลายมีด้วยกัน 2 กรณี คือ

1.ศาลมีคำสั่งปลดจากการล้มละลาย ตามมาตรา 71 ซึ่งเกิดจากการพิจารณาแล้วเห็นว่า

  • ได้มีการแบ่งทรัพย์สินชำระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชำระหนี้ไว้แล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายโดยทุจริต

2.เมื่อลูกหนี้พ้นกำหนดระยะเวลาตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 81/1 กฎหมายบัญญัติให้บุคคลธรรมดา โดยศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และได้มีการปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันที ที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย
ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  1. บุคคลที่เป็นบุคคลล้มละลายอย่างทุจริต และไม่มีลักษณะตาม(ข้อ3) ผู้นั้นจะได้รับการขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี ยกเว้น ในกรณีที่บุคคลนั้นมีเหตุผลจำเป็น และถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ศาลจึงจะสั่งปลดจากล้มละลายก่อนครบกำหนด 10 ปี หากมีการขอโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือของบุคคลล้มละลาย
  2. มีลักษณะถือเป็นบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาล้มละลาย มาแล้วครั้งหนึ่งและยังไม่พ้นกำหนดในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลได้พิพากษาล้มละลายครั้งก่อน จนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งหลังให้ขยายระยะเวลาเป็น 5 ปี
  3. เป็นบุคคลที่มีความประพฤติหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิด ในลักษณะกู้ยืมเงินโดยฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนจนเป็นเหตุให้ต้องล้มละลาย โดยจะขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี
    หากเป็นกรณีที่เป็นไปตามทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา และมีมากกว่าหนึ่งกรณี ให้ขยายระยะเวลาไปตามเหตุใดเหตุหนี่งที่มีระยะเวลาสูงสุดเพียงเหตุเดียว

ผลที่ได้มา จากการปลดล้มละลายตามมาตรา 71 หรือมาตรา 81/1

ส่งผลให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวง อันพึงขอรับชำระหนี้ได้ ยกเว้นในกรณี หนี้อันเกี่ยวกับภาษีอากร หรือหนี้ที่เกิดจากการทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย รวมถึงหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้มีการเรียกร้อง เนื่องจากความทุจริตฉ้อโกง โดยบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 77 และมาตรา 81/1 วรรคท้าย) และไม่ทำให้บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลล้มละลาย,ค้ำประกัน ,รับผิดร่วมกับบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในลักษณะของผู้ค้ำประกันของบุคคลผู้ล้มละลายหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 78 และมาตรา 81/1 วรรคท้าย)