การฟ้องล้มละลาย

การมองการณ์ไกลและตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ นับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำธุรกิจ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลสำหรับทุกคน เพราะบางครั้งมันอาจเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราทะเยอทะยานมากเกินไป จนลืมมองศักยภาพของตนเองที่มีอยู่จริง และบางครั้งอาจส่งผลในแง่ลบมากกว่าแง่บวกแทน เช่นการติดหนี้สินจำนวนมาก จนไม่สามารถชดใช้ได้ไหว รวมถึงไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอ จนท้ายสุดอาจต้องลงเอยด้วยการล้มละลายได้

ล้มละลายคืออะไร ?

บุคคลล้มละลายคือบุคคลที่มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก ชนิดที่ไม่สามารถจะหามาคืนได้ จึงต้องถูกฟ้องล้มละลาย เพื่อให้บุุคลที่อยู่ในสถานะล้มละลาย สามารถชดใช้หนี้สินที่ติดอยู่ได้ จึงเปรียบเสมือนได้รับการคุ้มครองเพื่อสร้างโอกาส ในการหลุดพ้นออกจากสภาพล้มละลายของบุคคลนั้น ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยให้เจ้าหนี้ ได้รับการชดใช้อย่างเป็นธรรมอีกด้วย

คดีล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

หลักเกณฑ์ที่ส่งผลต่อการถูกฟ้องล้มละลาย กรณี เจ้าหนี้ทั่วไป ตามหลักเกณฑ์มาตรา 9

1. มีหนี้สินล้นพ้นตัว หมายถึง ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพอันมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ จนมีทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการพอชำระหนี้ที่ติดค้างไว้
2. ผู้ที่ถือสถานะบุคคลธรรมดา ที่มีจำนวนหนี้มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป
3.ผู้ถือสถานะนิติบุคคล จะต้องมีจำนวนหนี้ ไม่น้อยไปกว่า 2,000,000 บาท โดยจะนับรวมทั้งหมดไม่ว่าจะมี เจ้าหนี้คนเดียว หรือ หลายคนก็ตาม
4. เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอน โดยไม่ถือว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตหรือไม่
กรณี เจ้าหนี้มีประกัน อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา 10 (อันอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 9)
1.มีการกล่าวในการฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในจำนวนที่ฟ้อง โดยเมื่อนำมาหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท
2.บุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องห้าม โดยจะมีสิทธิบังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ภายในจำนวนที่เป็นจริงและถูกต้อง ตามหลักประกันเท่านั้น

การยื่นฟ้อง เกี่ยวกับคดีล้มละลาย

สำหรับผู้ที่ต้องการฟ้องคดีความเกี่ยวกับการล้มละลาย จะต้องเดินทางไปยังศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินเรื่อง แต่ในกรณีที่ศาลล้มละลายภาคยังไม่ได้มีการเปิดทำการ อยู่ภายในท้องที่ของบุคคลนั้นก็สามารถเปลี่ยนมายื่นเรื่องต่อศาลจังหวัดแทนได้ แต่จะต้องตั้งอยู่ภายในพื้นที่ที่ลูกหนี้อาศัยหรือประกอบการธุรกิจอยู่ในเขตนั้น จึงจะสามารถทำเรื่องฟ้องล้มละลายได้