คดีหนี้สิน กับคำถามยอดฮิต

ในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องหนี้สินนั้น มีข้อสงสัยมากมายที่กลายเป็นคำถามของผู้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ถูกฟ้องร้องหรือเป็นฝ่ายฟ้องร้อง อันเนื่องมาจากกฎหมายบางข้อมีความละเอียดซับซ้อนที่ต้องใช้การศึกษาทำความเข้าใจ ดังนั้นเราจึงได้ทำการรวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อกฎหมายเหล่านี้ มาไว้ให้ศึกษาเป็นตัวอย่างแนวทางดังต่อไปนี้

1.การที่ลูกหนี้จะสามารถปลดออกจากสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายได้นั้น จะปลดได้เมื่อไหร่

ตอบ ลูกหนี้ที่จะสามารถถูกปลดออกจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้นั้น กระบวนการที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ จะต้องผ่านขั้นตอนของคำพิพากษาจากศาลเสียก่อน แต่ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วจะสามารถปลดจากการล้มละลายได้ทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งนับจากวันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย แต่จะมีข้อยกเว้นดังนี้

  • สำหรับ บุคคลที่เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนแล้ว และยังไม่พ้นระยะเวลา 5 ปีแต่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ภายหลัง ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกในระยะ 5 ปี
  • เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะบุคคลล้มละลาย ทุจริต ขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี ยกเว้นหากบุคคลนั้นถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีนี้ศาลจะมีการปลดจากการล้มละลายก่อนครบกำหนด 10 ปี อันจะเป็นไปตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้ หรือจะเป็นไปตามคำขอของบุคคลล้มละลายเป็นผู้ขอก็ได้
  • หากบุคคลนั้นถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย จากการกระทำความผิดก็คือประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาความเป็นบุคคลล้มละลาย 10 ปี
    โดย 3 ข้อดังกล่าวนี้หากบุคคลใดมีพฤติกรรมตรงกับ 3 ข้อทั้งหมด ให้ขยายระยะเวลาโดยอาศัยเหตุตามข้อที่สูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

2.เมื่อถูกศาลออกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด กรณีนี้หากลูกหนี้มีความประสงค์จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะทำได้หรือไม่

ตอบ ทำได้แต่จะต้องมีการขออนุญาตจากศาล หรือขออนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยผ่านความเห็นชอบเสียก่อน

3.หากผู้เป็นลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้จะมีเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจากที่ไหน

ตอบ แม้ว่าจะถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตาม แต่ในด้านมนุษยธรรมแล้วผู้เป็นลูกหนี้สามารถร้องขอค่าเลี้ยงชีพต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิจารณาตามสมควรแก่ฐานานุรูป และจ่ายค่าเลี้ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวให้

4. ในกรณีที่ลูกหนี้มีการก่อหนี้ไว้กับเจ้าหนี้หลายราย กรณีนี้เจ้าหนี้สามารถทำการรวมตัวกันเพื่อให้ยอดรวมของหนี้มีอัตราเกินกำหนดตามกฎหมาย โดยสามารถยื่นฟ้องคดีล้มละลายได้หรือไม่

ตอบ สามารถทำได้หากมีจำนวนเจ้าหนี้ 5 รายโดยที่แต่ละราย มีมูลค่าของหนี้อยู่ที่ 2 แสนบาทขึ้นไป

5.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จากศาล จะมีผลบังคับไปถึงทรัพย์สินของคู่สมรส และบุตรของลูกหนี้ได้หรือไม่

ตอบ คดีล้มละลายในทางกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่มีผลบังคับไปทรัพย์สินถึงคู่สมรสหรือบุตร หากทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส ก็จะมีผลบังคับแต่เฉพาะในส่วนที่ผู้เป็นลูกหนี้มีกรรมสิทธิต่อทรัพย์สินนั้นเท่านั้น