ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ที่ต้องปฏิบัติตาม

การเป็นหนี้ที่ไม่ว่าจะเกิดจากความจำเป็นในกรณีใดแต่เมื่อท้ายที่สุด ไม่สามารถหาเงินนำมาชำระหนี้ได้แล้วล่ะก็ แน่นอนว่าย่อมที่จะมีโอกาสถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องต่อศาล และหากกระบวนการไปถึงขั้นนั้น โดยที่ไม่ว่าอย่างไรลูกหนี้ก็ไม่มีเงินนำมาชำระหนี้ได้ ในกรณีนี้จะถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อนำเงินที่ได้จากการพิทักษ์ทรัพย์นั้นมาชดใช้แก่เจ้าหนี้ จนกว่าจะครบจำนวนของการเป็นหนี้ หรือแม้ว่าจะไม่ครบจำนวน ก็จะต้องครบการสืบแล้วว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่ใดอีกที่จะสามารถนำมาขายทอดตลาดเพื่อการชดใช้หนี้ได้

โดยกระบวนการจะเกิดขึ้นในรูปแบบของศาล ซึ่งจะทำการพิจารณาสืบพยานและหลักฐานจนกว่าจะได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จากนั้นศาลจะมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์อย่างเด็ดขาดต่อลูกหนี้

ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ขั้นตอนการพิทักษ์ทรัพย์นี้จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น อันจะนำมาซึ่งคดีล้มละลายทั้งนี้ศาลจะยังไม่ตัดสินให้ลูกหนี้ล้มละลายในทันที โดยจะพิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่นลูกหนี้ที่รับราชการก็จะทำให้ยังไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการ โดยจะสามารถพอมีรายได้มาทยอยชำระหนี้อันจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือยังเป็นเหตุให้ ในระหว่างการตัดสินคดียังไม่สิ้นสุดลูกหนี้ก็จะยังคงรับราชการต่อไปได้ จนกว่าจะต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ทั้งนี้หากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว โดยเป็นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แบบชั่วคราวหรือแบบเด็ดขาดก็ตาม กรณีนี้จะมีการส่งหมายแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ

โดยตามกฏหมายแล้ว ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน ซึ่งหน้าที่ของลูกหนี้อันจะต้องปฏิบัตินั้นก็คือ

  1. ลูกหนี้จะต้องทำการติดต่อหาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้เกิดการพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งจะต้องทำการติดต่อ อย่างเป็นห้วงเวลาที่ต่อเนื่อง โดยจะต้องไม่ปรากฏพฤติกรรมของการประวิงเวลานิ่งเฉยละเลย
  2. หลังจากนั้นจะมีการออกหมายเรียก หรือหมายนัดให้ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  3. ให้ลูกหนี้นำหมายนัด หรือหมายเรียกนั้นไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยจะต้องเดินทางไปตามวันเวลาที่กำหนดเอาไว้ ระบุอยู่ในหมายโดยเคร่งครัดไม่อาจบิดพริ้ว หรือนิ่งเฉย
  4. ในการเดินทางไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น จะต้องนำหลักฐานเอกสารสำคัญประจำตัวอย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นใดก็ตามที่ทางราชการออกไว้ให้ซึ่งจะต้องมีรูปถ่ายและข้อมูลที่ชัดเจนในเอกสารนั้นด้วย

ทั้งนี้เมื่อศาลมีการออกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แก่ลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้จะต้องควรปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงโทษที่อาจเพิ่มขึ้นได้จากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล