การยกเลิกล้มละลายตามกฏหมาย

ในการฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับหนี้สิน เมื่อลูกหนี้รายใดต้องคำพิพากษาถูกศาลออกคำสั่งให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้ว ก็มีโอกาสที่จะได้รับการยกเลิกการเป็นบุคคลล้มละลายได้ โดยการยกเลิกการล้มละลายนั้นจะมีสาเหตุที่เกิดขึ้นได้จาก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำขอตามมาตรา 135 วงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บสี่ อันนำแจ้งแก่ศาลด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • มีมูลเหตุอันตรวจพบได้ว่าผู้เป็นลูกหนี้ มีลักษณะอันหนึ่งอันใดตามข้อกฎหมายที่ไม่สมควรจะถูกพิพากษาให้ล้มละลาย
  • ผู้เป็นเจ้าหนี้ไม่ยอมอำนวยความสะดวกหรือให้ความร่วมมือ แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่ยอมวางเงินประกันและค่าธรรมเนียมใด ๆ
  • ลูกหนี้ได้มีการพยายามชำระหนี้สินแก่เจ้าหนี้ แม้ว่าจะตกเป็นบุคคลล้มละลาย แต่ในท้ายที่สุดก็ได้มีความพยายามนำเงินมาใช้หนี้จนครบถ้วนแล้ว อีกทั้งในกรณีที่แม้ว่าลูกหนี้จะปฎิเสธหนี้สินก็ตาม แต่ยอมที่จะทำสัญญา รวมถึงให้การประกันต่อศาลว่า จะหาเงินมาชดใช้ให้ครบถ้วน แต่ทว่ากลับติดตามหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบ จนในที่สุดลูกหนี้ได้ใช้วิธีนำเงินที่ครบถ้วนนั้นมาวางต่อศาล ในกรณีนี้ก็ถือว่าการชำระหนี้สินนั้นได้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว
  • เมื่อลูกหนี้ได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์จนครบถ้วน โดยที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ซับไม่สามารถที่จะเสาะหาทรัพย์สินใดของบุคคลล้มละลายได้อีก เป็นระยะเวลา 10 ปี และไม่มีเจ้าหนี้รายใดมาขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทำการรวบรวมฝากหาทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายอีก

ผลจากคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย

  1. หากศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายโดยตัดสินตามมาตรา 135 วงเล็บหนึ่ง และ วงเล็บสอง ในกรณีนี้แม้ว่าเจ้าหนี้จะไม่มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ตาม แต่ลูกหนี้ก็จะไม่ถือว่าหลุดพ้นจากการต้องรับผิดชอบต่อหนี้สิน
  2. หากศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย โดยอาศัยมาตรา 135 วงเล็บหนึ่งและสอง กรณีนี้แม้ว่าลูกหนี้จะไม่สามารถหลุดพ้น จากภาวะความเป็นหนี้สินแต่หากเจ้าหนี้ ไม่มีการนำหนี้เก่าไปยื่นคำขอชำระหนี้แก่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือหากเจ้าหนี้ได้นำหนี้ดังกล่าวมายื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว แต่มีการถอนคำขอรับชำระหนี้เอาไว้แล้ว กรณีนี้เจ้าหนี้คิดจะนำกลับมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายอีก ศาลอาจเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะฟ้องล้มละลายได้ ซึ่งมีตัวอย่างใน ฎีกาที่ 588 / 2535
  3. กรณีการยกเลิกการล้มละลายโดยอาศัยมาตรา 135 วงเล็บสามและวงเล็บสี่
    กรณีนี้ลูกหนี้ที่ถูกตัดสินด้วยมาตราดังกล่าว จะหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวง ซึ่งจะไม่มีการนำบทบัญญัติตามพรบล้มละลายมาตรา 771 มาใช้ในการยกเลิกการล้มละลายแต่อย่างใด