วิธีที่จะสามารถพ้นจากสถานะความเป็นบุคคลล้มละลาย

การพ้นจากความเป็นบุคคลล้มละลาย นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายล้วนปรารถนาอยู่เสมอ อันหมายถึงโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะหาเงินนำมาชำระหนี้สินที่เคยก่อเอาไว้ได้อีกด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่หากผู้เคยต้องคำพิพากษา ให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายนั้น ยังคงมีจริยธรรมมีจิตสำนึก ที่จะนำเงินไปชำระหนี้ในยามที่สามารถกลับมาฟื้นคืนได้ ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง อย่างสง่าผ่าเผยซึ่งนอกจากจะถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยชอบตามกฏหมายแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของจริยธรรม ความมีจรรยาบรรณ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมชื่อเสียงเครดิตที่ดีอีกด้วย

โดยวิธีการพ้นจากความเป็นบุคคลล้มละลายนั้นจะมีดังต่อไปนี้

1.ได้รับการยกเลิกการล้มละลาย อันเป็นผลมาจากคำสั่งของศาล โดยศาลได้พินิจแล้วว่ามีเนื้อหาอันมีเหตุอันควรที่ตรงกับมาตรา 135 เช่นตรวจพบว่าลูกหนี้ไม่สมควรแก่การถูกพิพากษาให้ล้มละลาย โดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากคำพิพากษาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจากศาล หรือภายหลังพบว่าเจ้าหนี้ ไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยฝ่ายเจ้าหนี้ปล่อยปละละเลยให้เป็นภาระของเจ้าพนักงานแต่เพียงอย่างเดียว แม้ในยามร้องขอใด ๆ ก็เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่ได้รับการตอบสนองเป็นต้น

หรือสืบเนื่องจากการแบ่งทรัพย์สินในครั้งสุดท้ายแล้ว จากนั้นเจ้าพนักงานได้พบว่าไม่มีทรัพย์สินใดหลงเหลือที่จะนำมาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ต่าง ๆ ได้อีก อันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในภายหลังนับจากระยะเวลา 10 ปี ก็ยังไม่สามารถรวบรวมทรัพย์สินใดอีก และทั้งยังไม่มีเจ้าหนี้ร้องขอให้ศาลออกคำสั่งรวบรวมทรัพย์สินจากบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด หรือภาระหนี้สินนั้นเจ้าหนี้ได้รับการชำระครบถ้วนแล้ว

2.การตกลงขอประนอมหนี้ได้รับความเห็นชอบ อีกทั้งยังมีลักษณะของการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเอาไว้อย่างครบถ้วนทุกประการแล้ว ซึ่งเจ้าหนี้เมื่อได้เคยให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงนั้นแล้ว จะไม่สามารถอ้างเหตุเป็นอื่นได้ ตราบใดที่ลูกหนี้ได้ทำตามข้อตกลงสมบรูณ์ ก็ย่อมที่จะต้องเป็นไปตามนั้น

3.ผู้เป็นบุคคลล้มละลายอันเป็นผลมาจาก การเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเมื่อมีระยะเวลาครบสามปีสำหรับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา อีกทั้งยังเป็นหนี้อันเป็นมูลเหตุเกิดการฟ้องที่ไม่มีลักษณะของการทุจริตแต่อย่างใด

4.ได้รับการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยคำสั่งของศาล ไม่ว่าจะด้วยจากสาเหตุโดยชอบตามกฏหมายข้อใด เมื่อศาลได้ออกคำสั่งปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว บุคคลนั้นก็จะถือว่ามีสถานะอันมิใช่บุคคลล้มละลายอีกต่อไป