สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ลูกหนี้ล้มละลายควรรับรู้

ถ้าบุคคลใดเป็นคนที่มีหนี้ท่วมตัว จนไม่มีกำลังพอที่จะชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้หมด จนโดนฟ้องล้มละลาย และศาลอนุมัติให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสถานะล้มละลายแล้ว สิ่งที่ควรทำมากที่สุดเป็นอันดับแรก นั่นก็คือการศึกษาทั้งสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โดนเอาเปรียบ หรือพลาดในการใช้สิทธิ หรือขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ อันอาจเป็นเหตุสถานการณ์ที่เลวร้ายลงได้
สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ มีด้วยกันดังนี้

หน้าที่

 1. ประการแรกลูกหนี้จะต้องไปสาบานตัว พร้อมกับให้ถ้อยคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินพร้อมทำบัญชีแสดงกิจการและทรัพย์สิน
 2. ส่งมอบทั้งทรัพย์สิน บัญชี ดวงตราห้างฯ หรือของบริษัท ไปจนถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อดูแล
 3. เมื่อได้รับการแจ้งกำหนดนัดวันประชุม ลูกหนี้จะต้องไปประชุมกับเจ้าหนี้ทุกครั้ง
 4. เดินทางไปยังศาล เพื่อให้ศาลไต่สวนลูกหนี้อย่างเปิดเผย เมื่อได้รับแจ้งวันกำหนดนัดจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์
 5. จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในทุก ๆ 6 เดือน โดยนับตั้งวันที่ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกครั้งเมื่อย้ายที่อยู่ใหม่ และจงจำไว้ว่าเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์อำนาจ ในการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะตกอยู่ภายใต้ความดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีมากกว่านั้น

สิทธิ

 1. ขอประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน กำหนด 7 วัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้ หรือขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายภายในเวลาที่กำหนด
 2. สามารถขอค่าเลี้ยงชีพจากเงินที่ได้มา ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ แต่ต้องเป็นจำนวนที่เป็นไปตามความจำเป็นและสมควร
 3. สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ แต่ต้องมีการขออนุญาตจากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามความจำเป็นและสมควรแก่ฐานะก่อน
 4. หากเห็นแล้วว่าตนเองควรจะพ้นสภาพล้มละลายได้แล้ว สามารถขอให้ศาลปลดตนเองจากการล้มละลาย หรือยกเลิกการล้มละลาย ได้ แต่ต้องเป็นไปตามตามวิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
 5. ต้องได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือคืนเมื่อหลุดพ้นจากสถานะล้มละลายแล้ว

ข้อจำกัดสิทธิหน้าที่ของผู้เป็นลูกหนี้

 1. ห้ามดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 2. ห้ามกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับคำสั่งมาเท่านั้น หรือ อาจเป็นความเห็นชอบของศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 3. กรณีที่รับสินเชื่อจากบุคคลอื่นตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะต้องแจ้งให้ทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว
 4. เมื่อต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์