แนวทางการปฏิบัติของลูกหนี้ หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แบบเด็ดขาด

เพื่อความเป็นธรรมของเจ้าหนี้ให้ได้รับเงินคืนกลับมา จึงจำเป็นต้องมีการยื่นเรื่องฟ้องศาลเพื่อให้ศาลสั่งลูกหนี้ให้ล้มละลายและหาเงินมาชดใช้แก่เจ้าหนี้ แต่ก่อนการจะร้องให้ศาลสั่งให้ล้มละลายได้นั้น เจ้าหนี้จำเป็นจะต้องมีการสืบก่อน ว่าคนคนนั้นมีคุณสมบัติอันสมควรแก่การโดนฟ้องล้มละลายหรือไม่

ตามมาตรา 8 ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 1. กรณีที่ลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตน โดยมีเจตนาหลอกลวง หรือ ฉ้อฉล ไม่ว่าการกระทำการนั้นจะเป็นการกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
 2. ถ้าลูกหนี้มีการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตน มอบให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าการกระทำการนั้นจะเป็นการกระทำใน หรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
 3. ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตน หรือก่อให้เกิดทรัพย์หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น โดยในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ไม่ว่าการกระทำการนั้นจะเป็นการกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
 4. กรณีที่ลูกหนี้เสนอคำขอประนอมหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่จำนวน 2 คนขึ้นไป
 5. เมื่อลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้ เป็นจำนวนสองครั้งซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ตามกำหนด
 6. ลูกหนี้ได้แถลงต่อศาลในคดีใดก็ตาม โดยกล่าวว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
 7. ลูกหนี้ได้มีการแจ้งให้เจ้าหนี้ หรือเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบ ว่าตนไม่สามารถชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้
 8. กรณีที่ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรืออาจไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
 9. หากลูกหนี้มีการกระทำที่ส่อถึงการ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 10. มีการไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถาน หรือหลบไป หรือวิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ
 11. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักร
 12. ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาจศาล
 13. ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ

การปฏิบัติที่ต้องทำของลูกหนี้ หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แบบเด็ดขาด

 1. ลูกหนี้ต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการเรื่อง กำหนดเงินเลี้ยงชีพ เพื่อการดำรงชีพที่เหมาะสมกับตน และหากมีรายได้ในอนาคต ต้องนำส่งให้เจ้าพนักงาน เพื่อนำไปเฉลี่ยคืนแก่เจ้าหนี้
 2. การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรับทราบและอนุญาตก่อนเสมอ
 3. กรณีที่ลูกหนี้ต้องเดินทางออกไป ยังนอกราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาต จากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นหนังสือ รวมไปถึงการย้ายที่อยู่ก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเช่นกัน