อัตราโทษของการครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดนับเป็นเรื่องที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และสร้างความเดือดร้อนให้กับสถาบันครอบครัว กระตุ้นปัญหาอาชญากรรม และทำร้ายสุขภาพของผู้คน ดังนั้นแล้วรัฐบาลจึงมีการออกกฎหมายป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยได้บัญญัติกฎหมายเอาไว้ในโทษอัตราสูง ซึ่งยาเสพติดนั้นจะหมายถึงสารเคมีหรือสารจากพืชและยา ไม่ว่าชนิดใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารสังเคราะห์หรือเป็นสารเสพติด และไม่ว่าจะเป็นการเสพด้วยวิธีการนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะใช้วิธีการดื่ม วิธีกิน หรือฉีดเข้าร่างกาย รวมไปถึงการดมและการสูบ

ทั้งนี้กฎหมายได้แบ่งประเภทยาเสพติดเอาไว้เป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อจะสามารถบ่งชี้และระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นยาเสพติด และสิ่งใดยังไม่ใช่ยาเสพติด โดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลระบุข้อกำหนดรายชื่อยาเสพติดเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจมีบางประเภทที่มีลักษณะอาการของการเสพติด แต่กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นยาเสพติด เช่นสุราและบุหรี่

โดยหากอ้างอิงตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 ยาเสพติดจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

  1. ยาเสพติดประเภทให้โทษชนิดร้ายแรง ซึ่งในปัจจุบันมีรายชื่อระบุเอาไว้ถึง 38 รายการด้วยกัน อาทิเช่น แอมเฟตามีน เเมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน และเอ๊กส์ตาซี รวมไปถึง แอลเอสดี เป็นต้น
  2. ยาเสพติดประเภทให้โทษทั่วไป ซึ่งจะมีรายชื่ออยู่ทั้งสิ้น 102 รายการ อาทิเช่น โคคาอีน ใบโคคา เมทาโดน มอร์ฟีน และ ฝิ่นที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง เพื่อนำมาใช้ในทางยาเป็นต้น
  3. ยาเสพติดประเภทให้โทษ แต่เป็นโทษที่มีลักษณะสำหรับความจำเป็นในการใช้เป็นต้นตำรับยา ซึ่งจะมีการนำยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 มาผสมอยู่ เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาโรคอาทิเช่นการนำมาใช้ผลิต ยาแก้ไอ หรือ ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น
  4. ยาเสพติดประเภทที่มีการนำสารเสพติดประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 นำมาใช้เป็นส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด อาทิเช่น แอนไฮโดรค์อาเซติค คลอไรด์ อาเซติค
  5. ยาเสพติดประเภทที่ไม่อยู่ในหมวดรายการประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 ซึ่งในประเภทที่ 5 นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิด
  6. อาทิเช่น พืชกระท่อมและกัญชา รวมไปถึงพืชเห็ดขี้ควาย

โดยกฎหมายได้กำหนดอัตราโทษ สำหรับการครอบครองยาเสพติดชนิดร้ายแรงเอาไว้ดังนี้

  • หากมีการจำหน่ายหรือครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวนน้อยกว่า 0.375 กรัม จะมีโทษจำคุก 4 ถึง 15 ปี
  • หากมีการจำหน่ายหรือครอบครองเอาไว้ เพื่อจำหน่ายในจำนวนที่เกิน 0.375 กรัมจะมีโทษจำคุก4ปีถึงตลอดชีวิต
  • หากมีการครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือมีการจำหน่าย เกินกว่า 20 กรัม จะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต