กฏหมายควรรู้ก่อนการจำนอง

ในช่องทางที่สะดวกต่อการกู้ยืมในจำนวนมาก หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ การจำนอง ซึ่งการจำนองนั้นหมายถึงกรณีที่ผู้กู้ยืมได้นำทรัพย์สินประเภทอสังหาที่ดินของตน ตราไว้แก่ผู้รับจำนองโดยมีจุดประสงค์ไว้เพื่อเป็นการรับประกันการชำระหนี้ และเป็นรูปแบบที่ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินไว้กับผู้รับจำนอง แต่ใช้ขั้นตอนทางหลักฐานเอกสารการถือครองที่ผู้รับจำนองจะได้รับสิ่งต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฏหมาย ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญาไม่ชำระเงินแก่เจ้าหนี้
โดยทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนองได้นั้น ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร รวมไปถึง ห้องชุด ไม่ว่าจะเป็นห้องชุดในอพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมีเนียมต่าง ๆ ที่ผู้จำนองเป็นผู้เป็นเจ้าของต่อทรัพย์สินนั้น

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับความชอบธรรมทางกฏหมายนั้นประกอบไปด้วย

การทำสัญญาจำนองจะต้องจัดทำเป็นหนังสือ และมีการจดทะเบียนอย่างโจ่งแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อันมิใช่การทำสัญญาลับหลัง อันจะเป็นไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 714 ซึ่งมาตรการนี้ได้ออกมาเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบ ด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหากมีการทำสัญญาในภาวะที่ขัดต่อข้อกฏหมาย สัญญาฉบับนั้นก็จะต้องตกเป็นโมฆะไปโดยปริยาย

ผู้ที่สามารถทำสัญญาจำนองได้ จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาจำนอง อีกทั้งยังจะต้องมีการจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจตามข้อกำหนดของกฏหมายเท่านั้น

ทั้งนี้หากมีการทำสัญญาจำนองอย่างถูกต้องผลของการทำสัญญาจะเป็นไปดังนี้

  1. ผู้ที่รับจำนองจะมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ จากทรัพย์สินที่นำมาจำนองนั้นก่อนเจ้าหนี้สามัญอันหมายถึงหากลูกหนี้มีการไปก่อหนี้ไว้กับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งมีการฟ้องร้องให้ต้องขายทรัพย์สินมาชำระหนี้ ซึ่งทรัพย์สินนั้นมีเจ้าหนี้จำนองอยู่ ในการนี้ผู้ที่รับจำนองต่อทรัพย์สินนั้นโดยตรง จะมีสิทธิรับการชำระหนี้ก่อน
  2. ทรัพย์สินจะสามารถนำไปจำนองกับผู้รับจำนองได้หลายคน ซึ่งแต่ละผู้รับจำนองจะได้รับการชำระโดยเรียงตามลำดับ วันที่จดทะเบียน
  3. นอกจากดอกผลที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นแล้ว สิทธิในทรัพย์สินที่จำนองทุกสิ่งจะมีผลไปกับทุกทรัพย์สินที่จำนอง
  4. ในกรณีที่มีการจำนองไว้กับหลายคน โดยปรากฏว่าไม่มีการระบุข้อมูลลำดับการจำนอง และมีผู้รับจำนองคนใดที่ได้รับการชำระหนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับผู้รับจำนองรายนั้น
  5. หากมีการโอนทรัพย์สินที่จำนอง ย้ายไปไว้ให้กับบุคคลอื่นในกรณีนี้สิทธิในการจำนองจะถูกโอนไปกับทรัพย์สินดังกล่าว
  6. หากหนี้ที่ประกันนั้น มีการขาดอายุความ ในกรณีนี้ผู้รับจำนองจะสามารถบังคับจำนองได้ แต่จะบังคับเอากับดอกเบี้ยที่คงค้างเกินกว่าห้าปีไม่ได้