การขอตั้งและถอน ของผู้ชำระบัญชี

บัญชีคืนหนังสือข้อมูลสรุปการใช้เงินของบุคคลหรือบริษัท นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านการเงินเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ทําบัญชีสามารถรับรู้ถึงที่มาของรายรับรายจ่าย สามารถ นำไปเก็บสถิติและปรับปรุงการใช้จ่ายเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องหลักในการใช้เพื่อบริหารธุรกิจของตนให้อยู่รอด และสร้างกำไรให้แก่กิจการได้เติบโต

ขณะเดียวกันบัญชียังเข้ามามีบทบาทในการแสดงความบริสุทธิ์ ของผู้ประกอบกิจการถึงความถูกต้องทางตัวเลข ที่อาจบ่งบอกว่ามีการยักยอก หรือฉ้อโกงการเงินภายในบริษัทหรือไม่ ไปจนถึงการจ่ายภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ชำระบัญชี

 1. หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง
 2. กรรมการบริษัท
 3. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี

 • การชำระบัญชีของกิจการ
 • ผู้มีหน้าที่จดเลิกบริษัท
 • ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชีที่เลิกกิจการ
 • ผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการ
 • ผู้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ ก่อนจำหน่ายทรัพย์สิน

ผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้อง

 1. ผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ เช่น หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด หจก. หรือ ผู้ถือหุ้นบริษัท
 2. พนักงานอัยการ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น่าสนใจ

มาตรา 1055 ห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถเลิกกันด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 • สัญญาระบุเฉพาะว่าเมื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เสร็จการแล้ว จึงสามารถเลิกได้
 • กรณีสัญญาที่ทำไว้มีข้อระบุและเป็นไปตามเหตุที่ทำให้เลิกกัน และกรณีนั้นเกิดขึ้น
 • สัญญาที่ทำไว้มีการกำหนดกาล และสิ้นกำหนดกาลนั้นจึงสามารถเลิกได้
 • เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งให้คำบอกเลิกแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่น ๆ ตามกำหนดดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1056
 • เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย

มาตรา 1251

ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท เมื่อมีเหตุให้เลิกกันเพราะเหตุใดก็ตาม นอกจากกรณีล้มละลาย หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง และกรรมการของบริษัท ย่อมมีหน้าที่เข้าเป็นผู้ชำระบัญชี เว้นแต่หากภายในข้อสัญญาหรือข้อบังคับของบริษัทจะมีกำหนดไว้เป็นสถานอื่น แต่ถ้าหากไม่มีผู้ชำระบัญชีเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผู้มีส่วนได้เสียในการนี้ร้องขอ ศาลจะจัดตั้งผู้ชำระบัญชีให้

มาตรา 1254

การเลิกหุ้นส่วน หรือ บริษัท นั้น ผู้ชำระบัญชีต้องนำบอกให้จดทะเบียนภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่เลิกกันเป็นต้นไป รวมถึงต้องระบุชื่อผู้ชำระบัญชีทุก ๆ คนให้จดลงทะเบียนด้วยครบทุกคน

ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมาทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่า การขอตั้งและถอน ของผู้ชำระบัญชีนั้นจะต้องมีการกระทำให้ถูกขั้นตอนตามที่ข้อกฏหมายกำหนดเท่านั้น จึงจะสามารถกระทำได้อย่างเสร็จสมบรูณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการจะต้องพึงตระหนักเป็นสำคัญ