การดำเนินการทางกฏหมายในเรื่องของค่าส่วนกลาง หมู่บ้านจัดสรร

ในทุกโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะบริหารจัดการผ่านนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อันผ่านการแต่งตั้งจากบรรดาลูกบ้าน ผู้อยู่อาศัยร่วมมีมติออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ จากนั้นได้นำเรื่องไปดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และนิติบุคคลก็จะมีบทบาท สำหรับการรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงทรัพย์สินในด้านสาธารณูปโภคจากผู้จัดสรร

นิติบุคคลของหมู่บ้านจะทำหน้าที่คอยบริหารจัดการ อีกทั้งยังทำหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงบำรุง และดูแลสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ที่ผ่านการเลือกตั้งจากสมาชิกในหมู่บ้าน และร่วมกันกำหนดข้อกติกากฎระเบียบในด้านการใช้งานส่วนกลาง

ตัวอย่างในเรื่องของการลงโทษกรณี มีสมาชิกค้างชำระค่าส่วนกลาง หรือมีการชำระเป็นไปอย่างล่าช้า

 1. หากมีสมาชิกที่ค้างชำระในระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป แต่ยังค้างชำระไม่ถึง 3 เดือน มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าปรับในอัตราตามที่ถูกกำหนดไว้จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
 2. หากมีการค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ผู้ค้างชำระนั้นจะถูกระงับการใช้บริการส่วนกลางในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น การห้ามเข้าใช้สโมสร การห้ามเข้าใช้สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ การระงับบริการไม่ว่าจะเป็นบริการเก็บขยะ หรืออื่น ๆ แต่จะไม่มีการห้ามใช้ถนนเข้าออกหมู่บ้าน
 3. นกรณีที่ไม่มีการชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไป จะถูกอายัดการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในการซื้อขายที่ดินจัดสรร ในแปลงที่สมาชิกผู้ค้างชำระนั้นครอบครองอยู่ ซึ่งจะมีการนำส่งรายชื่อไปยังสำนักงานที่ดิน โดยสมาชิกที่ค้างชำระจะแก้ไขกรณีนี้ได้ต่อเมื่อมีการชำระค่าส่วนกลางที่คงค้างอย่างครบถ้วน ก็จะสามารถมีใบปลอดหนี้จากนิติบุคคล เพื่อใช้ประกอบการซื้อขายได้
 4. ในกรณีที่มีการค้างชำระค่าส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร แต่ปรากฏว่าเจ้าของที่ถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด กรณีนี้จะต้องนำเงินที่ได้จากการขาย มาชำระหนี้ค่าส่วนกลางเสียก่อน ซึ่งถือว่าความเป็นหนี้บุริมสิทธิ จะอยู่เหนือทรัพย์สิน

สำหรับกรณีการยื่นคำฟ้อง เอกสารประกอบการยื่นคำฟ้องจะประกอบไปด้วย

 1. รายการจดทะเบียน
 2. ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะต้องมีรายการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมายื่นด้วย
 3. หลักฐานรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านฉบับล่าสุด
 4. หนังสือสำคัญการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 5. การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ในเรื่องวาระการฟ้องดำเนินคดีจะต้องนำรายงานการประชุมนั้นมาประกอบในการยื่นคำฟ้องด้วย
 6. ในกรณีที่ผู้ฟ้องได้รับการมอบอำนาจ ก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดง
 7. หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ของประธานกรรมการและกรรมการ
 8. หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าส่วนกลาง ก็จะต้องมีรายงานการประชุมคณะกรรมการนำไปยื่นด้วย
 9. โฉนดที่ดิน
 10. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 11. หลักฐานการแจ้งบอกกล่าวให้ชำระหนี้ พร้อมใบตอบรับ EMS
 12. ใบรายการสรุปข้อมูลของยอดหนี้ค้างชำระ