ค่าส่วนกลาง นิิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร

คำว่า ค่าส่วนกลาง หรือ การจ่ายทรัพย์ส่วนกลาง คำเหล่านี้ถือเป็นสิ่งคุ้นเคยของบรรดาผู้อยู่อาศัยอันมีเงื่อนไขสัญญาที่มักมีปรากฏอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ร่วมกัน เช่น อาคารชุด คอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันต้องมีการจ่ายเงินในส่วนนี้เพื่อนำไปใช้ทำนุบำรุงหรือพัฒนา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ต่อไป โดยจะมีการเก็บทั้งค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งจะคิดคำนวณตามอัตราส่วนขนาดของพื้นที่ หรือมีข้อตกลงอื่น ๆ ประกอบร่วมอันรับรู้ต่อกันทุกฝ่ายก่อนการเข้าอยู่ หรือได้รับมติเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้อัตราการเสียเงินเพิ่ม จะต้องมีระบุกำหนดเอาไว้ในข้อบังคับเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักมีโครงสร้างการจัดเก็บอันมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. การที่ชำระไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ โดยไม่คิดทบต้น
  2. กรณีหากค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเสียเงินเพิ่มไม่เกินเป็นจำนวนร้อยละ 20 ต่อปี และถูกระงับการใช้บริการสาธารณะ และทรัพย์ส่วนกลางที่กำหนดตามข้อบังคับที่วางเอาไว้ รวมทั้งยังไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่อีกด้วย

หมายเหตุ

การเสียเงินเพิ่มหรือการเสียสิทธิ์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเท่านั้น โดยหากไม่เป็นไปตามที่มีกำหนดเอาไว้แต่ยังเรียกเก็บดังนี้มีสิทธิถูกผู้อยู่อาศัยฟ้องร้องได้ และในขณะเดียวกันหากมีการผิดสัญญา ทางฝ่ายผู้ควบคุมส่วนกลางก็มีสิทธิฟ้องร้องได้เช่นกัน หากข้อสัญญาเหล่านั้นมีความชอบธรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการยื่นคำฟ้อง (เบื้องต้น)

  • ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2)
  • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ข้อบังคับนิติบุคคล
  • รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคล
  • หนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ชำระหนี้ พร้อมใบตอบรับ EMS
  • รายการสรุปยอดหนี้ค้างชำระ

ประเด็นที่น่าสนใจ

ไม่ว่าเจ้าของห้องจะกระทำการซื้อห้องชุดไว้เพื่อเป็นการเก็งกำไรจริงหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่สามารถอ้างเหตุผลนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าส่วนกลางของห้องเช่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมรวมถึงการไม่สามารถจะอ้างได้ว่าตนเองไม่ได้อยู่อาศัยไม่ได้ใช้งานส่วนกลางใด ๆ เพื่อจะยกเป็นเหตุในการไม่ร่วมชำระค่าส่วนกลางได้ นอกจากนี้หากมีหนี้ค้างชำระใด ๆ ก็ควรจะต้องทำการเร่งเรียกร้องเพราะหากปล่อยให้ช้าไปอาจไม่สามารถได้รับการชำระหนี้ครบทั้งหมดก็เป็นได้ เพราะตามข้อกฏหมายแล้ว อายุความในการฟ้องร้องคดี ต่อกรณีเหล่านี้จะสามารถเรียกร้องหนี้ค้างชำระได้ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังเท่านั้น