ที่ดินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส แต่ออกโฉนดภายหลังจดทะเบียนสมรสไปแล้ว จะถือเป็นสินสมรสหรือไม่

สำหรับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนั้นแน่นอนว่าหลาย ๆ คู่รักย่อมที่จะมองเป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องไตร่ตรองให้ดีอย่างถี่ถ้วน ทั้งเรื่องความรักระหว่างบุคคล ว่าคู่ชีวิตของเรานั้นรักเราจริงหรือไม่ มีการหวังสิ่งอื่นใดนอกจากความรักที่ต้องการเข้ามาเพื่อเอาสมบัติด้วยหรือเปล่า ลักษณะพฤติกรรมและใจคอดูเป็นอย่างไรมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน และคิดว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะอยู่ด้วยกันยาวนานเพียงไหน

ซึ่งการจดทะเบียนสมรสนั้น จะเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากต่อเรื่องของการจัดการบริหารทางด้านการเงิน ตั้งแต่พิธีสมรส สินสอด ค่ากินอยู่ ค่าเลี้ยงดูบุตรในอนาคต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกมากมาย จึงถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการใตร่ตรองก่อนอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะทรัพย์สมบัติทางที่ดิน เพราะส่วนใหญ่แล้วคู่สมรสที่จัดซื้อที่ดินให้กับตนเองมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากปริมาณของประชากรที่มีฐานะอาจไม่เพรียบพร้อม นั้นมีจำนวนอยู่มากเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นคนทั่วไปจึงมักหันมาทำงานเก็บเงินช่วยกันก่อน แล้วจึงซื้อที่ดินและบ้านมาเตรียมไว้เพื่อความมั่นคงก่อนจะแต่งงาน หรือบางคนก็อาจจะได้รับมรดกหรือไม่ก็ของขวัญที่ดินจากพ่อแม่ มาใช้กินอยู่ร่วมกัน
กรณี ที่ดินซึ่งได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส แต่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้หลังจากจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ที่ดินนั้นจะถือเป็นสินสมรสหรือไม่

ตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๕๑/๒๕๖๑

เหตุที่ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียว เนื่องจากผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาท จากบิดามารดา ผู้ตายครอบครองทําประโยชน์มาเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี โดยเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายจะร่วมอยู่กิน และได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ร้อง ดังนั้นสินสอดที่ดินพิพาท จึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรสอันถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ (๑) แม้เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดินพิพาท ให้แก่ผู้ตายแล้วหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสินสอดแล้ว แต่ก็ไม่มีผลทําให้ ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้ตาย กลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรส อันจะเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ผู้ตายจึงมีสิทธิทําพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จําเลยได้

สรุปแล้วหากที่ดินนั้นมีชื่อของผู้เป็นเจ้าของไว้แต่แรก ก่อนที่จะมาอยู่กินด้วยกัน และได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง จะถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของที่ระบุไว้บนโฉนด แม้เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แล้ว แต่ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินนั้นกลายเป็นสินสมรส