ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีของลูกหนี้ได้หรือไม่

ถึงแม้ว่าระบบสินเชื่อในทุกวันนี้ จะมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดแถมยังเป็นของสถาบันการเงินในระบบที่ถูกกฎหมาย แต่การเข้าถึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณจำเป็นจะต้องมีประวัติการใช้จ่ายที่ดีดูน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการเรียกดูอัตรารายได้ต่อเดือนของคุณว่ามีเพียงพอต่อการนำมาใช้คืนหรือไม่ รวมไปถึงเอกสารประวัติอีกมากมาย เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่คิดจะเบี้ยวชำระกับทางสถาบันการเงินนั่นเอง

ธนาคารเจ้าของหนี้บัตรเครดิต มีสิทธิในการนำเงินในบัญชีออมทรัพย์ของลูกหนี้มาหักหนี้ได้หรือไม่

ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ 10969/2555

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นลูกค้าบัตรเครดิตโจทก์ คือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โพธิ์วีซ่า จำเลยได้นำบัตรเครดิตทั้งสองบัตรที่โจทก์ออกให้ไปใช้เงินสดในการชำระค่าซื้อสินค้า ชำระค่าบริการและเบิกถอนเงินสดหลายครั้ง สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มาสเตอร์การ์ด โดยจำเลยมีการใช้บัตรครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548 และหลังจากนั้นโจทก์ ก็ระงับการใช้บัตรไป โจทก์ได้ส่งใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตโดยกำหนดเวลาให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ตามใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิตเอกสารหมาย จ.5 แผ่น 47

ส่วนด้านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โพธิ์วีซ่าทอง จำเลยได้ใช้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 หลังจากนั้นโจทก์ระงับการใช้บัตรเช่นเดียวกัน โจทก์ส่งใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต โดยกำหนดเวลาให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2548 ตามใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตเอกสารหมาย จ.9 แผ่นที่ 28 ต่อมาได้มีรายการชำระหนี้บัตรเครดิตข้างต้นหลายรายการ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ 2 ปี หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า การรับสภาพหนี้ต้องทำเป็นหนังสือ และมีลายมือชื่อของผู้รับสภาพหนี้เป็นสำคัญ แต่รายการชำระหนี้บัตรเครดิตเกิดขึ้นภายหลังโจทก์ระงับการใช้บัตรเครดิตไปเรียบร้อยแล้ว แต่ตัวจำเลยได้แสดงความไม่ยินยอมด้วยไม่ และเกิดขึ้นโดยโจทก์หักเงินผ่านบัญชีของจำเลยตามอำเภอใจ จึงถือเป็นการกระทำของโจทก์ฝ่ายเดียว หาใช่เป็นนิติกรรมสองฝ่ายที่จำเลยตกลงด้วยไม่ และยังไม่ถือเป็นการรับสภาพหนี้และชำระหนี้ อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลง อายุความคดีนี้จึงสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่จำเลยใช้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายนั้น แต่ศาลเห็นว่า เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงอันเกิดจากการกระทำของลูกหนี้ จึงทำคดีโจทก์จึงขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

สรุป

ธนาคาร มีสิทธิโดยชอบธรรมหากลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด สำหรับการหักเงินในบัญชีออมทรัพย์ของลูกหนี้ เนื่องจากเป็นข้อที่มีการระบุไว้ในสัญญาก่อนการตกลง โดยการหักเงินนั้นจะต้องเป็นไปตามจำนวนที่ค้างชำระอย่างถูกต้อง เว้นแต่กรณีที่ลูกหนี้ไม่ได้ทำข้อตกลงด้วยโดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง ก็สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ได้