นายหน้าคืออะไร?

นายหน้าถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมของสังคมทั่วทุกพื้นที่ เพราะบางครั้งการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็อาจไม่สะดวกในการเดินทาง หรือติดต่อจนถึงไม่มีทักษะในการเจรจาต่อรอง พวกเขาจึงเลือกที่จะพึ่งนายหน้าให้เข้ามาจัดการดำเนินธุรกิจให้ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ถือว่าเป็นแหล่งทำกำไรให้กับผู้ประกอบอาชีพนายหน้ามากที่สุด

นายหน้าคือ

ผู้ประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้ขายหรือผู้ซื้อ เพื่อให้ทำสัญญาติดต่อซื้อขายกันได้ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการปล่อยขายและรอผู้ซื้อมาติดต่อเอง ซึ่งอาชีพนี้จะหารายได้จากการรับค่าบำเหน็จเป็นหลัก ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อก็ตาม จะต้องมอบเงินบำเหน็จให้หลังจากทำสัญญากันสำเร็จ ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายระหว่างการเจรจาต่อรอง เช่นค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นายหน้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยในส่วนนี้ด้วย แต่ค่าใช้จ่ายชดเชยต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีการตกลงกันก่อนในตอนว่าจ้าง และเกิดในกรณีที่การทำสัญญาไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้ว่าจ้างก็ต้องใช้จ่ายค่าส่วนนี้ให้กับนายหน้าด้วยอยู่ดี

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นฟ้อง

  • สัญญาว่าจ้างนายหน้า
  • สัญญาซื้อขาย
  • โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน บุคคลที่เกี่ยวข้อง

อายุความคดี – ระยะเวลา 10 ปี

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฏีกา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3181/2536

เนื้อหา นายหน้าเพียงทำหน้าที่ชี้ช่อง ติดต่อ หรือพาไปดูทรัพย์สิน และจัดการให้ได้ซื้อขายกัน ถือว่าสมบูรณ์  ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845 ได้ให้นิยามของนายหน้าว่าเป็นแต่ผู้ชี้ช่อง ให้ได้มีการเข้าทำสัญญากันหรือทำหน้าที่จัดการอำนวยให้ได้ทำสัญญากัน นายหน้ามีสิทธิได้รับบำเหน็จ ต่อเมื่อการทำสัญญาเสร็จสิ้นแล้วโดยสมบูรณ์ เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น การที่ ก. ได้พา ข. ผู้ซื้อไปพบจำเลยที่ 4 ผู้ขายและพากันไปดูที่ดิน ขณะต่อมาได้มีการซื้อขายกันเนื่องมาจากการชี้ช่องดังกล่าว ก. จึงมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จ โดยไม่จำเป็นที่ ก.จะต้องอยู่ด้วยในการเจรจาซื้อขายทุก ๆ ครั้งไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5419/2537
เนื้อหา

จัดการไม่เสร็จภายในกำหนด ไม่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จ

สัญญานายหน้าระบุไว้ว่า ขอมอบหน้าที่ให้นายหน้าไปจัดการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา อันเป็นการแสดงความประสงค์ว่าคู่สัญญา มีเจตนาต้องกำหนดเวลาที่แน่นอน อันมีเงื่อนไขที่จะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งถือเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่ระบุไว้ในสัญญานายหน้า เมื่อนายหน้าไม่สามารถจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายได้ภายในกำหนด และในสัญญามิได้มีเงื่อนไขการผ่อนเวลาเพิ่มออกไปอีก สัญญาจึงสิ้นสุดลงไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญา