มาตราและคำพิพากษาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้

การมีชู้ถือเป็นพฤติกรรม ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมเนื่องจากเป็นการกระทำที่ทำร้ายต่อชีวิตคู่ของคนอื่น โดยคำนิยามของชู้นั้นหมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์และมีการร่วมประเวณีกับผู้ที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว และด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องผิด จึงมีกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นคู่สมรสโดยถูกต้องให้สามารถฟ้องร้อง บุคคลที่เป็นชู้เพื่อเรียกค่าเสียหายทดแทนได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่น่าสนใจ

มาตรา 1529

สิทธิฟ้องร้องซึ่งอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) หรือมาตรา 1523 ย่อมถูกระงับไปเมื่อพ้นกำหนดในระยะเวลา 1 ปี โดยนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้าง รู้หรือควรรู้ความซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง เหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้น อาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่น

มาตรา 1523

เมื่อศาลได้พิพากษาให้หย่ากันโดย เหตุตามมาตรา 1516 (1) ผู้เป็นสามี หรือ ภริยา มีสิทธิในการได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น สามีมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาว กลับกันผู้เป็นภริยาก็สามารถเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนเป็นชู้อย่างเปิดเผย ในการแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามี ในทำนองชู้สาวก็ได้เช่นเดียวกัน
ในกรณีที่ถ้าสามีหรือภริยาประสงค์ยินยอม หรือมีความประพฤติในเชิงรู้เห็นเป็นใจ ให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ : 6164/2552

เมื่อโจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ย่อมเป็นผู้ได้รับสิทธิ รวมถึงการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิที่ในการเข้าไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันภริยา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้อุปการะหรือยกย่องอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ส่วนจำเลยที่ 2 นั้นเมื่อจำเลยที่ 2 รู้ว่าโจทก์เป็นภริยาโดยชอบตามกฎหมายของจำเลยที่ 1 แล้ว แต่ก็ยังรับการอุปการะเลี้ยงดูและให้การยกย่องฉันภริยาไว้อยู่ จึงถือเป็นเข้าข่ายการละเมิดสิทธิของโจทก์ เพราะฉะนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะนำคดีมาสู่ชั้นศาลเพื่อเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสองได้ และยังเป็นการถือไม่ได้ว่าใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอีกด้วย