รอบรู้กฏหมาย ว่าด้วยเรื่องคดีความเช่าซื้อรถยนต์

รถยนต์ เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะในการใช้ยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลซึ่งจะประหยัดเวลามากขึ้น และยิ่งจำนวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การจำหน่ายรถยนต์ยิ่งมีมากและหลายรูปแบบ รวมไปถึงบริการเช่ารถที่เข้ามาเป็นทางเลือก ให้กับผู้ที่อยากเดินทางจากต่างสถานที่ได้เช่ารถไปใช้

แต่ขณะเดียวกันการเพิ่มจำนวนของผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ที่ยิ่งสูงมากขึ้น จำนวนคดีความก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และที่มีเกิดขึ้นบ่อยที่สุดนั่นก็คือ คดีเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งผู้เช่าซื้อมักจะประสบปัญหาไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ตามกำหนดในภายหลัง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถยนต์

มาตรา 572

เช่าซื้อถือเป็น สัญญา โดยเจ้าของเป็นผู้ปล่อยทรัพย์สินออกให้เช่า ซึ่งมีการให้คำมั่นในการขายให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนตามที่สัญญาเช่าได้ระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่ได้มีการทำเป็นหนังสือก็จะถือว่าเป็นโมฆะได้

มาตรา 573

ผู้เช่ามีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาได้ทุกเวลา ตามความประสงค์ของผู้เช่า แต่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

มาตรา 574

กรณีอันมีการผิดนัดจ่ายเงิน 2 ครั้งติดกัน หรือ มีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญในเอกสารสัญญ า เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาได้ทันที รวมถึงเงินที่ได้มาก่อนอย่างเช่น เงินมัดจำก็สามารถที่จะริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินได้ (เมื่อระยะเวลาใช้เงิน ได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่ง) และเจ้าของทรัพย์สินมีความชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์

  1. ถ้าหากผ่อนต่อไม่ไหว สามารถยกเลิกสัญญาได้หรือไม่
    ตอบ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ที่จะสามารถยกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่จะต้องมอบรถยนต์คืนแก่ผู้ปล่อยเช่า แต่ถ้าหากยกเลิกสัญญาเช่าแล้วไม่คืน รถยนต์แก่เจ้าของ ก็จะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 อ้างอิงฎีกาที่ 3149/2530
  2. รถยนต์หายในระหว่างผ่อนชำระ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดอยู่หรือไม่
    ตอบ ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากในสัญญาไฟแนนซ์ จะมีการเขียนไว้ให้ต้องรับผิด แม้จะสูญหาย หรือเสียหายโดยเหตุสุดวิสัย (อ้างอิงตามฎีกาที่ 155/2535)
  3. การถูกเรียกค่าติดตามทวง ข่มขู่ที่จะยึดรถ หรือตามยึดรถ โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ ถือเป็นความผิดหรือไม่
    ตอบ มีความผิดจริง และผิดฐานกรรโชกทรัพย์ อ้างอิงตามฏีกาที่ 5146/2557