คำถามถึงสิทธิทั่วไปของลูกจ้าง กับนายจ้างใหม่

มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาควรที่จะได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรม ซึ่งในสิทธินั้นจะต้องเป็นไปโดยสันติไม่เบียดเบียนแก่ผู้อื่น แม้ว่าอาจจะมีสถานะหรือฐานะที่แตกต่างกันก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งแม้ว่าลูกจ้างจะเป็นฝ่ายที่ต้องฟังคำสั่งและเชื่อฟังนายจ้าง แต่สิทธิพื้นฐานก็ต้องมีอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่โดนเอาเปรียบไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งมักเต็มไปด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ โดยเฉพาะในยุคที่รูปแบบการจ้างมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีความซับซ้อนของโครงสร้างการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราขอนำเสนอคำถามตัวอย่าง ที่มักมีการถามกันเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ และนำมาให้ศึกษาดังนี้

หากมีการเปลี่ยนตัวนายจ้างอันมีสาเหตุมาจากการควบกิจการ หรือขายกิจการ (Take Over) บริษัทถูกแปรสภาพ หรือกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา และได้โอนกิจการมาให้ทายาท หรือบุคคลอื่น ๆ แทน จะมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างอย่างไรบ้าง?

ตอบ

พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 13 ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้าง ถึงการเปลี่ยนตัวนายจ้างไว้ดังนี้

  • สิทธิอะไรก็ตามที่มีอยู่กับนายจ้างเดิม ไม่ว่าจะเป็นในด้านใด ก็ยังถือว่าจะต้องพึงมีได้อย่างนั้น เช่นเดิม อาทิเช่น ค่ากะ ล่วงเวลา ค่าจ้างเบี้ยขยัน สวัสดิการเพิ่มเติม หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เคยมี
  • เมื่อนายจ้างใหม่ได้มีการควบกิจการอย่างสมบูรณ์ หรือได้รับการโอนกิจการแล้ว หากนายจ้างนั้นไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์เดิมที่มีมา อาจทำได้โดยการเลิกจ้าง แต่การเลิกจ้างนั้นจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องค่าชดเชยต่าง ๆ เพิ่มเติมเกิดขึ้นด้วย แล้วจากนั้นให้ลูกจ้างเขียนใบสมัครงานกับนายจ้างใหม่ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้ หากได้รับความยอมรับต่อกันทั้งสองฝ่าย

หมายเหตุ

วิธีการให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกแล้วเริ่มสมัครงานใหม่อีกครั้งกับนายจ้างเดิม ถือเป็นวิธีการที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงาน ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ที่ถูกนับต่อเนื่องกันไป ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกร้องสิทธิประโยชน์ ที่เคยได้รับจากนายจ้างเดิมกับนายจ้างใหม่ได้

นายจ้างมีสิทธิ์ในการ ย้ายสถานที่ทำงาน สลับตำแหน่งงานหน้าที่ของลูกจ้าง ไปจนถึงการลดตำแหน่ง หรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานสาขา ได้ทุกกรณีหรือไม่ ?

ตอบ

สามารถทำได้ แต่คำสั่งเหล่านั้นจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังต้องเป็นเรื่องที่เป็นธรรมต่อลูกจ้างด้วย แต่หากมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง และแม้ว่าลูกจ้างจะไม่ประพฤติตาม ก็จะเอาผิดลูกจ้างฐานฝ่าฝืนคำสั่งไม่ได้ โดยทั้งนี้หากคำสั่งนั้นมีความชอบธรรมตามกฏหมาย ลูกจ้างก็ไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งได้