ทายาทหรือผู้จัดการงานศพ มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนการตายจากนายจ้าง

อันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่นอกบ้าน หรือสถานที่ทำงานก็ล้วนสามารถมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝัน ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยกันทั้งนั้น อันจะอยู่แต่ในบ้านไม่ทำอะไรเลยก็ไม่สามารถทำได้ เพราะมนุษย์เรานั้นจำเป็นจะต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ ซึ่งบางครั้งสถานที่ทำงานก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตในทุก ๆ วัน เช่นการก่อสร้างอาคารสูง หรือการทำงาน ท่ามกลางสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจใช้แรงงานหนักเกินไปจนสุขภาพเสื่อมจนเสียหาย แต่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามหากมีเหตุที่ทำให้ต้องถึงกับเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน รู้หรือไม่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีสิทธิเรียกร้องนายจ้างได้อย่างไรบ้าง

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ได้ระบุไว้ว่า

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจนถึงแก่ความตาย ทายาทเงินทดแทนหรือผู้จัดการศพของลูกจ้างจะมีสิทธิดังต่อไปนี้

  1. ทายาทเงินทดแทนหรือผู้จัดการศพ จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 60 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 8 ปี (รวม 96 เดือน) ยกตัวอย่าง กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างปกติเดือนละ 10,000 บาท ก็จะได้เงินทดแทนเป็นเงินจำนวนร้อยละ 60 ของเงินค่าจ้าง 10,000 บาท เป็นเวลา 8 ปี (10,000 x 60% เท่ากับ 6,000 x 96 เดือน หรือ 8 ปี เท่ากับ 576,000 บาท)
  2. ายาทเงินทดแทนหรือผู้จัดการศพ มีสิทธิได้รับค่าทำพิธีศพของผู้เสียชีวิต คิดเป็นเงินจำนวน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุด ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดอยู่ที่วันละ 300 บาท ก็จะคิดเท่ากับ 300 x 100 เท่ากับ 30,000 บาท
  3. เงินอื่น ๆ หมายถึงกรณีที่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า การตายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง หรือมีการใช้ให้ลูกจ้างไปปฏิบัติในสิ่งที่สุ่มเสี่ยงนอกเหนือหน้าที่และข้อตกลง หรือนอกเหนือจากข้อกฏหมาย อันนำมาซึ่งความเสี่ยงอุบัติเหตุ เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต หรือบั่นทอนชีวิตจนถึงจุดแก่ความตาย (นายจ้างกระทำละเมิด) ในกรณีนี้หากนายจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจะนำค่าเสียหายนั้นไปหักลบจากสิทธิพึงได้เงินทดแทนมิได้ เพราะการได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทน ไม่ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิตามกฎหมายอื่น ดังนั้นหากมีกรณีทางคดีอาญา หรือคดีแพ่งใด ๆ ที่นายจ้างได้ถูกตัดสินว่ากระทำผิดจริง ก็จะต้องชำระค่าความเสียหายเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วย และแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนอย่างชัดเจน

เกณฑ์การพิจารณา ถึงความตายว่าเกิดจากการทำงานหรือไม่

  • เสียชีวิตเนื่องจากทำงานที่ได้รับมอบหมาย มาจากตามคำสั่งของนายจ้าง
  • เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานในหน้าที่ ตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้
  • เสียชีวิตจากการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับนายจ้าง