ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างทดลองงาน

การที่กิจการจะเจริญก้าวหน้าและเติบโตไปได้นั้น นอกจากจะต้องมีการบริหารจัดการโดยเจ้าของกิจการที่ดีแล้ว ลูกจ้างก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าด้วยไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะยิ่งถ้าหากได้ลูกจ้างที่เป็นบุคคลมีคุณภาพ ขยันทำงานหรือเอาใจใส่กับงานมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นพลังเกื้อหนุน ให้กิจการมีโอกาสไปถึงเป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการเลือกสรรผู้ที่จะเข้ามาสมัครงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่นายจ้างมักจะต้องเลือกสรรให้แน่ใจมากที่สุดนั่นเอง โดยวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ทดสอบคุณสมบัติของลูกจ้างนั้นก็คงหนีไม่พ้น การทดลองงาน

การทดลองงานคืออะไร ?

การทดลองงาน คือ การเปิดระยะเวลาทำงานขึ้นเป็นช่วงกรณีเฉพาะ เพื่อให้นายจ้างที่ต้องการใช้เวลานี้เพื่อ พิสูจน์ถึงความรู้ความสามารถของบุคคลคนนั้น ไปจนถึงการเฝ้าดูประสิทธิภาพของทักษะการทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงใช้ทดสอบสภาวะจิตใจกับความคิดของลูกจ้างที่มีต่องาน และจึงนำไปพิจารณาว่าลูกจ้างคนใหม่ที่จะรับเข้ามานี้ มีความสามารถในการทำงานถึงขั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ ก่อนตัดสินใจบรรจุเป็นพนักงานจริง

ระยะเวลาการทดลองงาน

สำหรับระยะเวลาการทดลองงานนั้น จะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนายจ้างหรือระเบียบที่กำหนดไว้ในกิจการ ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 วัน 5 วัน 7 วัน 14 วัน หรือมากกว่านั้น แล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการทดสอบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

สัญญาจ้างทดลองงาน ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานติดต่อกันเป็นจำนวน 120 วันขึ้นไป ซึ่งหากไม่ผ่านการทดลองงาน หรือครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วแต่นายจ้างต้องการเลิกจ้าง กรณีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือต้องจ่ายทั้ง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ ค่าชดเชย นายจ้างซึ่งจะต้องดำเนินการชำระในส่วนที่ต้องจ่ายอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 มาตรา 17

ตัวอย่างคำพิพากษา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2544

การที่จำเลยซึ่งเป็น นายจ้าง ได้มีการให้โจทก์ซึ่งเป็น ลูกจ้าง ต้องพ้นออกจากการเป็นพนักงาน แม้ว่าจะมีสาเหตุเพราะโจทก์ไม่ผ่านการทดลองงาน ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสอง ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติให้ตรงกับข้อกำหนดของกฏหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการเลิกจ้าง ซึ่งจะต้องมีการจ่ายค่าต่าง ๆ ตามนั้นอย่างครบถ้วน
ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ว่าลักษณะของกฏหมายการจ้างงาน และค่าจ้างนั้น มีไว้เพื่อคอยป้องกันบรรดานายจ้างที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องเอาเปรียบลูกจ้าง หรือมีการลวงใช้แรงงานจากบุคคลอื่นโดยแอบอ้างถึงช่วงระยะเวลาในการทดลองงาน จากนั้นใช้วิธีอ้างว่าลูกจ้างไม่ผ่านงานโดยไม่จ่ายค่าแรงนั่นเอง