ค้างค่างวดรถ นานกี่เดือน รถจึงจะโดนยึด

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำหรับการผ่อนค้างชำระสินค้าใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการผ่อนชำระนั้นอาจเกิดภาวะสุดวิสัยไม่สามารถชำระเงินในงวดที่ค้างได้ทัน และหากเป็นการผ่อนชำระสินค้าที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการผ่อนชำระรถยนต์แล้วล่ะก็ นั่นจะกลายเป็นปัญหากวนใจที่สร้างข้อกังวลว่าจะถูกยึดรถเมื่อไหร่ หากมีการค้างค่างวดรถ

ซึ่งคำตอบที่มักสงสัยกันมากที่สุด นั่นก็คือต้องค้างค่างวดรถกี่เดือนถึงจะโดนยึดรถได้ ซึ่งหากพิจารณาเอาจากรูปการณ์โดยทั่วไป ที่มักมีเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ๆ และอาจจะฟังจากการบอกต่อกันมานั่นก็คือ โดยทั่วไปแล้วหากมีการค้างค่างวดรถต่อเนื่องกันติดต่อเป็นเวลา 3 เดือน ก็จะมีการติดตามทวงถามเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการทวงถามหนี้นี้จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันและนับต่อจากเมื่อพ้น 30 วันไปแล้ว ก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดขึ้นตามมา

อย่างไรก็ตามหากเราจะพิจารณาจาก ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ. ศ. 2555 มาเป็นหลักพิจารณาจะมีข้อที่เป็นสาระสำคัญที่จะนำมาพิจารณาประกอบร่วมได้โดยดังนี้
ข้อ 4 วงเล็บ 4 ได้ระบุเอาไว้โดยมีใจความเข้าใจได้ว่า ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดการชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติดต่อกัน กรณีนี้ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อ เพื่อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นเสียก่อนภายในกำหนดเวลาอย่างน้อย 30 วันโดยจะนับระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกกล่าว ซึ่งภายหลังหากผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวก็อาจจะถูกยึดรถได้

ดังนั้นข้อมูลว่าการค้างชำระหนี้ในระยะเวลา 3 เดือน และจากนั้นจะตามมาด้วยการติดตามทวงหนี้อีก 30 วัน ข้อมูลนี้จึงเป็นความจริงที่เชื่อถือได้นั่นเอง ซึ่งสำหรับบางคนที่อาจไม่เชื่อต่อข้อมูลนี้ก็อาจทำให้เกิดความชะล่าใจ และมีการผิดชำระหนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นต้องถูกยึดรถและถูกฟ้องร้อง ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดนั่นก็คือหากไม่มีกำลังในการชำระหนี้ได้ทั้งหมด ก็ควรที่จะต้องแสดงออกทุกทางถึงความพยายามที่จะชำระหนี้ และควรที่จะต้องมีการชำระหนี้ในบางส่วนเพื่อลดสถานการณ์ค้างค่างวดรถ ซึ่งดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ผู้ค้างชำระค่างวดรถควรปฏิบัติเพื่อบรรเทาสถานการณ์รวมถึงสร้างโอกาสยืดระยะเวลาในการเสาะหาเงินมาชำระ