นส.3 ก หรือเอกสาร ครุฑเขียว สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง

นส.3 ก (ครุฑเขียว) เป็นหนึ่งในเอกสารด้านที่ดิน จัดเป็นประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกให้สำหรับผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งจะไม่มีการรังวัด แต่จะใช้การถ่ายรูปทางอากาศแทนโดยหากมีการสอบเขต เป็นที่แน่นอนแล้วจึงจะสามารถเปลี่ยนไปใช้โฉนดที่ดินแทนได้

สิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของ นส.3 ก

หากผู้ครอบครองที่ดิน นส.3 ก หรือ ครุฑเขียว ไว้ในครอบครอง ผู้นั้นจะมีสิทธิ์ในการทำประโยชน์กับพื้นที่ที่ระบุไว้ใน นส.3 ก อย่างเต็มที่ ทั้งการเรียกรับดอกผลจากตัวทรัพย์ของที่ดิน เรียกคืนการครอบครองจากบุคคลภายนอก หรือการใช้อำนาจอื่น ๆ เพื่อใช้สอยทรัพย์ในพื้นที่ได้ เช่นเดียวกับการถือสถานะกรรมสิทธิ์

การโอนเปลี่ยนมือของ นส .3 ก

ชื่อของเจ้าของที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร จะมีสิทธิในการครอบครองที่ดินนั้น แม้จะยังไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะโอนขายแก่บุคคลอื่นได้ตามปกติ เพราะผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องทำเป็นหนังสือพร้อมจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความชอบธรรม ซึ่งหากผ่านกระบวนการขั้นตอนนี้ก็ให้ถือว่าสามารถใช้ดำเนินธุรกรรมตามที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ได้

การนำออกจำนองของ นส.3 ก

ผู้ถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินและเอกสาร นส.3 ก ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำ นส.3 ก ไปจำนองได้ผ่านวิธีการจัดทำเป็นหนังสือ พร้อมจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน ณ อำเภอ ที่ นส.3 ก อยู่ในเขตอำเภอนั้นที่เดียว โดยไม่สามารถนำเอกสารไปจดทะเบียนกับสำนักงานที่อื่น และไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นได้

การแย่งการครอบครอง ของ นส.3 ก

แม้ว่า นส.3 ก จะถือเป็นหลักฐานที่แสดงว่า บุคคลนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไม่สามารถถูกครอบครองปรปักษ์ได้ แบบเดียวกับที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนด แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของ นส.3 ก นั้น สามารถถูกผู้อื่นใช้สิทธิ์ในการแย่งการครอบครองที่ดินได้ โดยต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด คือต้องเป็นการใช้สิทธิ์ครอบครองอันสงบ มีการเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้ง รวมไปถึงเจตนาของผู้แย่ง มีการครอบครองที่ดินในส่วนนั้นเอาไว้อย่างเปิดเผยถือครองติดต่อกันเป็นระยะเวลาครบ 1 ปีเต็ม ขณะที่ผู้ครอบครองที่ดินซึ่งถูกแย่งนั้นสามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลได้ โดยจะมีระยะเวลาในการยื่นเรื่องแจ้ง 1 ปีเต็มด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเป็นไปตามกรอบของระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่ามีสิทธิในการต่อสู้ตามข้อกฏหมายได้เช่นกัน