นิติบุคคล หมายถึงอะไร

นิติบุคคล

การประกอบธุรกิจการค้านั้น หากการประกอบการใด มีการขยายขนาดการค้ามากยิ่งขึ้น ธุรกิจนั้นย่อมมีกระแสรายรับรายจ่ายที่สูงขึ้นและการควบคุมกำกับภาษี รวมถึงการควบคุมในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีรายละเอียดที่ชี้แจงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งจะต้องได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าต่าง ๆ ซึ่งการเป็น นิติบุคคล จะสามารถเพิ่มความโปร่งใสเกิดการตรวจสอบได้ละเอียดขึ้น

นิติบุคคล หรือ Juristic Persons หมายถึง ตัวตนสมมุติแทนบุคคลตามบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้บุคคลนั้นมี สิทธิ ความสามารถ ในการเข้าร่วมกระทำสิ่งต่าง ๆ ตามกฏหมายได้อย่างถูกต้องเฉกเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป เข่น สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน การทำนิติกรรมสัญญา การเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือแม้แต่การเสียภาษี แต่ก็มีข้อกำหนดบางประการที่นิติบุคคลไม่สามารถทำได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไป

ด้วยเหตุนี้เพื่อการกำหนดสิทธิการกระทำที่ทั่วถึงของนิติบุคคล จึงจำเป็นต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” ในการช่วยยืนยันถึงสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการ ตามมาตรา 70 วรรคสองที่บัญญัติไว้ว่า “ความประสงค์ต้องการของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล”โดยนิติบุคคล ตามข้อบัญญัติของกฎหมายไทย ได้ระบุแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยอาทิเช่น

มูลนิธิ การกุศลสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือ สมาคมที่มีการจดทะเบียนเพื่อเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมาย
บริษัทจำกัด อันมีผู้ถือหุ้น 7 คนขึ้นไป โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ตามข้อจำกัดของหุ้นที่ถือไว้โดยทางบริษัทต้องมีการจดทะเบียนจึงจะได้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมาย
ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

2.นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายพาณิชย์ แต่เป็นนิติบุคคลที่ผ่านกระบวนการตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2485 หรือ นิติบุคคลตามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เป็นต้น

กรณีสิ้นสภาพของนิติบุคคล

เมื่อมีสาเหตุบางประการที่ทำให้นิติบุคคลจำเป็นต้องทิ้งหรือสูญเสียสภาพความเป็นนิติบุคคล สิทธิในการกระทำต่าง ๆ ย่อมต้องเสียไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่ได้ถือเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสาเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้เสียความเป็นนิติบุคคล มีดังต่อไปนี้

  • สมาชิกภายในกลุ่มหรือองค์กร ต่างเห็นพร้อมหรือยินยอมที่จะยกเลิกการเป็นนิติบุคคล
  • กระทำผิดกฎหมาย จนต้องสูญสิ้นสภาพโดยผลทางกฎหมาย
  • อำนาจคำสั่งศาล ที่ถือเป็นคำสั่งขั้นสุด ยกตัวอย่างเช่น สั่งให้เลิกห้างหุ้นส่วนสามัญได้ เป็นต้น
  • สิ้นสภาพตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งที่ระบุไว้ ในขั้นต้น