งบการเงิน คืออะไร ?

ต้นทุน หรือ งบประมาณ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกระบวนการ การผลิตสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้นต่อไปได้ เพราะฉะนั้นการรู้จักศึกษาการทำบัญชีและการบริหารงบประมาณการเงิน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการศึกษาในด้านนี้จะส่งผลให้คุณสามารถรับรู้ถึงผลประกอบการ และประเมินสภาพคล่องของกิจการได้ รวมถึงยังช่วยเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางการจัดการธุรกิจที่คุณควรจะดำเนินไปอีกด้วย

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน ( Financial Statement ) คือการรวบรวมข้อมูลทางการเงินผ่านการจดบันทึกแล้ว นำมาคำนวน เขียนสรุปรายงานกิจการที่ได้จัดทำไว้รอบระยะเวลาหนึ่ง ( ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเขียนตามรอบระยะเวลา 1 เดือน ) เพื่อเห็นถึงผลการประกอบการซึ่งจะเห็นทั้ง ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ นอกจากนี้ งบการเงิน ยังเป็นสิ่งที่มีข้อบังคับตามกฎหมายให้เจ้าของกิจการ ต้องมีการนําเสนองบการเงินมาส่งให้ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจ จะต้องทราบถึงรายละเอียดของงบการเงินภายในกิจการของตนเองแล้ว ยังมีบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องมีการแสดงหรือมีสิทธิทราบงบทางการเงิน โดยแบ่งออกได้ เป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

  • บุคคลภายใน: ได้แก่ ลูกจ้างพนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ
  • บุคคลภายนอก: ได้แก่ ผู้สนใจ ลูกค้า ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และรัฐบาล

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ล้วนมีความต้องการตามผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

  1. พนักงานหรือลูกจ้าง : ต้องการข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบถึงความมั่นคงของกิจการ และอาจใช้ในด้านการเรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการตามความเหมาะสม
  2. ลูกค้า: ต้องการข้อมูลทางบัญชี เพื่อสืบหาถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของกิจการ รวมไปถึงการประเมินถึงความเหมาะสม และความถูกต้องของราคาสินค้าหรือบริการ
  3. ผู้ลงทุน : ผู้ลงทุนจะนำข้อมูลทางบัญชี เพื่อไปประเมินลายละเอียดทั้ง ความมั่นคง ประวัติทางการเงิน หรือความสามารถด้านการบริหารจัดการ ก่อนนำไปประกอบการตัดสินใจว่าควรลงทุนในกิจการนั้นหรือไม่
  4. เจ้าหนี้ : พิจารณาข้อมูลทางบัญชีเพื่อตรวจสอบประวัติทางการเงิน ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
  5. เจ้าของกิจการ  : เพื่อศึกษาและประเมินข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนภายในกิจการ
  6. รัฐบาล : นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านการจัดเก็บภาษีอากร ไปจนถึงการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจในด้านต่าง ๆ

ประโยชน์ของงบการเงิน

ผลดำเนินการ การเปลี่ยนแปลง และฐานะทางการเงิน คือข้อมูลที่รวมอยู่ในสมุดงบประมาณหรือสมุดบัญชี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการ สามารถศึกษาและรับรู้ได้ทันทีถึงภาวะการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้งบทางการเงินยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มอื่นด้วย เช่น ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริหาร อันมีหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินภาพของเศรษฐกิจในอนาคต