ภาษีคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร

ภาษี ถือเป็นกลไกลการจัดเก็บที่มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีการเรียกเก็บในลักษณะส่วนแบ่งจากผู้มีรายได้ ในอัตราที่กฏหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการนำเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ เช่นการจัดซื้อหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ สำหรับให้บริการประชาชน การใช้เป็นทุนในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ หรือการปกป้องคุ้มครองประชาชนและงบประมาณทางการทหารเพื่อจัดหายุทธโธปกรณ์มารักษาความมั่นคง ปกป้องประเทศให้ปลอดภัย เป็นต้น

ภาษีคืออะไร

ภาษี คือสิ่งที่กฎหมายบังคับใช้เก็บเงินจากประชาชน โดยถือเป็นกฎหมายระดับสากลที่ใช้กันในทั่วโลก โดยรูปแบบการจัดเก็บภาษีนั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะเรียกเก็บรวมกับมูลค่าสินค้าต่าง ๆ ไว้ด้วยเลย เช่นสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้าในห้างสรรพสินค้า หรืออื่น ๆ อีกมากมายรวมแม้กระทั่งน้ำมันรถยนต์ที่เติมกัน ก็ถูกจัดเก็บค่าภาษีในตัวไว้แล้วโดยถือเป็นวิธีการที่เรียกเก็บได้ง่าย และไม่รบกวนประชาชนได้น้อยที่สุด

ชนิดของภาษี

ภาษีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

ภาษีชนิดทางอ้อม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม – จัดเก็บจาก ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการต่าง ๆ
 • ภาษีสรรพสามิต – จัดเก็บจาก ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ อันเป็นประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย
 • ภาษีศุลกากร – จัดเก็บจาก ผู้ที่ส่งออกหรือนำเข้าสินค้า จากต่างประเทศเข้าสู่ภายในประเทศ
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ จัดเก็บจากการประกอบธุรกิจอันเกี่ยวกับการเงิน อาทิ โรงรับจำนำ, การรับประกันชีวิต, ธนาคาร ,ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

ภาษีชนิดทางตรง

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล – จัดเก็บจากนิติบุคล เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – จัดเก็บจาก ผู้มีรายได้ปกติทั่วไป เช่น ทำงานแลกค่าจ้างหรือ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจำ

การจัดเก็บภาษี

ในปี 2559 รัฐบาลไทยสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้นประมาณ 2,781,190 ล้านบาท โดยปริมาณภาษีส่วนใหญ่ที่จัดเก็บได้ มาจากการเก็บภาษีในรายการดังต่อไปนี้

 • กรมสรรพากร 63% (ประมาณ1,766,864ล้านบาท)
  โดยปริมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีจาก กรมสรรพากร ส่วนใหญ่มาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรมสรรพสามิต 18% (ประมาณ 522,546 ล้านบาท)
  มาจากการจัดเก็บภาษีจาก กรมสรรพสามิต ส่วนใหญ่มาจาก ภาษีน้ำมันฯ

เงินภาษีที่ได้ไปอยู่ส่วนไหนของประเทศ ?

จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินภาษีที่รัฐบาลได้รับในแต่ละปีนั้น มีจำนวนมหาศาล โดยเงินเหล่านี้หลัก ๆ แล้วจะถูกนำไปใช้ในการเป็นงบประมาณ สำหรับสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในสังคม เช่น โรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง ค่ายทหาร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นของรัฐบาลอันมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษา ให้กับประชาชนภายในประเทศ เป็นต้น