กฏหมาย

 • ว่าด้วยเรื่องค่าชดเชยหลังออกจากงาน

  ไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างหรือมีความประสงค์ที่ต้องการจะออกจากงานเอง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง ซึ่งนอกจากจะมีประเด็นของเรื่องหน้าที่ตามกฏหมายแล้ว ก็ยังมีความหมายเพื่อเป็นการสื่อถึง ความขอบคุณที่ลูกจ้างคนนั้นทำงานร่วมกันมา […]

 • เรื่องของค่าจ้างกับนายจ้าง

  แม้สังคมมนุษย์ได้พัฒนาเข้าสู่วิถีชีวิตที่ไม่ต้องออกล่าเอง เพื่อความเป็นอยู่ดั่งเช่นในยุคอดีต แต่ปัจจุบันมนุษย์ก็จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายเพื่อหาเลี้ยงตนเองแทน ผ่านการซื้อสินค้าและชำระค่าบริการต่าง ๆ […]

 • การฟ้องร้องคดีอาญา

  ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนอันมีความแตกต่างหลากหลาย ถือเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องพบเจอกับผู้ไม่ประสงค์ดีหรือมีการกระทำที่ละเมิดแก่ผู้อื่น แต่ทั้งนี้โดยพฤติกรรมความผิดนั้นจะมีการจำแนกแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามกระบวนกฎหมายที่กำหนดไว้ […]

 • ว่าด้วยเรื่องของคดีแรงงาน

  สองส่วนประกอบสำคัญในการประกอบกิจการ ประกอบไปด้วยเจ้าของกิจการผู้ทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเกิดรายได้ และคอยประสานสั่งการ […]

 • การเลิกจ้าง คืออะไร?

  มีพบย่อมมีจาก หรือ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา เป็นศัพท์สำนวนที่สะท้อนมาจากสัจธรรมในชีวิตจริงว่าทุกอย่างล้วนมีเวลาที่ต้องลาจากกัน ซึ่งมันขึ้นอยู่กับเวลาเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าก็เท่านั้น […]

 • คลายข้อสงสัยปัญหาการลาออก

  มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทางความคิด แต่ละคนก็มักจะมีนิสัยเอกลักษณ์แตกต่างกันไป แต่แม้ว่าจะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไป มนุษย์ก็ชอบใช้ชีวิตเป็นสังคมร่วมกัน แต่ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนี้ก็ใช่ว่าจะมีสิ่งที่เข้ากันได้เสมอไป […]

 • หจก.หรือ บริษัทร้าง ที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน

  ท่ามกลางการบริหารธุรกิจมาพร้อมกับหลักการที่ว่า ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งนอกจากจะมีบริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จให้พบเห็นกันอยู่มากมาย […]

 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคืออะไร ?

  การซื้อขายที่ดินในบางกรณี อาจกลายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน ซึ่งการดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่จะทำได้นั้นก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากการซื้อขายที่ดินนั้นมีช่องโหว่มากมาย […]

 • ทางภาระจำยอมคืออะไร ?

  เรามักจะได้ยินคำว่า ภาระจำยอม ใช้กันในคดีความเกี่ยวกับที่ดินหรืออาคารบ่อย ๆ ซึ่งคำนี้ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

 • กรณีพิพาท การผิดสัญญาซื้อขายสินค้า

  การผิดสัญญาซื้อขายสินค้านั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในยุคที่มีการค้าขายสินค้ากันเป็นจำนวนมากอันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ยิ่งมีช่องทางที่จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้ ไม่ว่าจะเป็นจากทางฝ่ายผู้ซื้อ […]

 • การแบ่งทรัพย์มรดกโดยถูกต้อง

  มรดก คือทรัพย์สินอันมีมูลค่าหรือทรัพย์อื่น ๆ ทุกชนิดของผู้ตาย หรือผู้ที่ต้องการสละทรัพย์สินที่ต้องการจะส่งมอบหรือตกทอดให้กับผู้สืบสันดาน […]

 • การแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมคืออะไร?

  ทรัพย์สินอันเป็นสิ่งมีมูลค่านั้น ใช่ว่าจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวเสมอไป เพราะในบางกรณีทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่มีเจ้าของหลายคนก็มีเหมือนกัน ซึ่งสิ่งมีค่าประเภทนี้หากจะทำนิติกรรม จะต้องได้รับการยินยอมหรือสมัครใจจากเจ้าของทุกคนก่อน […]