marketing role

หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น 8 ประการด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้

economy

เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค การบริการการผลิต และ การกระจายสินค้า หรือรายได้รวมถึงอำนาจทางเศรษฐกิจ

research

การวิจัย หมายถึง

การวิจัย นั้นแตกต่างกับการค้นหาความรู้โดยทั่วไป โดยการวิจัยนั้นจะมีแบบแผน ขั้นตอน และ วิธีการค้นคว้าต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกให้สามารถตีโจทย์ออกมาได้มากที่สุด และยังต้องสามารถตอบคำถามจากผู้ที่สงสัยในเนื้อหาได้อีกด้วย

การตลาดบริการหมายถึงอะไร

Service marketing หรือการตลาดบริการก็คือ การดำเนินกิจกรรมระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่กันโดยเป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ต้องมีรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่ต้องมีรูปแบบของตัวสินค้ามาอยู่ในข้อแลกเปลี่ยนก็ได้

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์หมายถึง

สื่อสิ่งพิมพ์นั้นถือเป็นรูปแบบการโฆษณาประเภทหนึ่ง ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในขณะที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกเริ่มทำการพิมพ์ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือแม้แต่รูปภาพลงไปบนวัตถุต่าง ๆ หรือกระดาษ หรือแผ่นป้ายได้ ซึ่ง สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสิ่งที่คุ้นหูคุ้นตาผู้คนมาเป็นอย่างดีทุกยุคทุกสมัย

advertise

สื่อโฆษณาหมายถึงอะไร

ในโลกยุคใหม่วิถีชีวิตและกิจวัตรประจำวันของผู้คนทั่วไปมักหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพบเห็นสื่อโฆษณาในแต่ละวันไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างล้วนต้องพึ่งการโฆษณากันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเพื่อการขายสินค้า

ตัวอย่างการโฆษณาสินค้า

ตัวอย่างโฆษณาสินค้า

ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอะไรก็ตาม ที่การประกอบธุรกิจหรือการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือการประกอบการประเภทการให้บริการ ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่บรรดากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องมีความใส่ใจต่อเรื่องของการทำโฆษณาสินค้าอยู่เสมอ

marketing

ความสำคัญของการตลาด

ความสำคัญของการตลาด หรือ (The Importance of Marketing) คือการตลาดที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางการค้าหลายประการ และกลายเป็นการตลาดโดยสมบูรณ์ จนสามารถลงแข่งขันหรือจับมือกับธุรกิจองค์กรต่าง ๆ ในตลาดได้ ซึ่งการตลาดนั้นมีความสำคัญ

marketing-plan

การเขียนแผนการตลาด

แผนการตลาด (Marketing Plan) คือการจัดทำเอกสารที่สามารถเห็นภาพของโครงงานสามารถกำหนดใจความสำคัญให้กับแผนธุรกิจได้ ซึ่งในแผนการตลาดนั้นควรที่จะต้องประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ , วิธีการดำเนินงาน, ขั้นตอนการดำเนินงาน การบริหาร

กลยุททางการตลาด

กลยุทธ์ด้านราคา และการใช้ 8p สนับสนุนธุรกิจ

ในโลกของธุรกิจและการขายสินค้า การตั้งราคาถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะมีการออกแบบวางแผนกลยุทธ์อย่างมีวิธีการ ซึ่งกลยุทธ์ด้านราคาหรือ Price strategy จะใช้กระบวนการในการวิเคราะห์เรื่องของราคาสินค้า ประเมินกำไรต้นทุนให้สอดคล้องกับความเหมาะสม