การตลาด

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออะไร หมายถึงอะไร ?

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การศึกษาถึงกลไกลจัดการสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในหน่วยเศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ […]

 • โลจิสติกส์ (Logistics)

  โลจิสติกส์ (logistics)  คำ ๆ นี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง […]

 • หลักการเขียนโฆษณาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

  การดำเนินธุรกิจนั้นจะไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเลย หากขาดการโปรโมท โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ภายในกิจการ  เพราะถ้าหากการดำเนินธุรกิจนั้นขาดการโฆษณาสนับสนุนสินค้า

 • การตลาด หมายถึงอะไร ?

  การตลาดถือเป็นคำที่เจออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่เพียงเท่านั้นยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอีกด้วย นอกเหนือไปจากที่คนส่วนใหญ่อาจมีความเข้าใจต่อคำว่าการตลาด

 • การจัดการโลจิสติกส์ คืออะไร ?

  โลจิสติกส์ เป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้กันมากในวงการธุรกิจ เนื่องจากการแข่งขันของตลาดธุรกิจ ในปัจจุบันมีความเข้มข้นสูงมาก การให้ความสำคัญกับทุกเรื่องแม้จะเป็นจุดเล็ก […]

 • การ พัฒนา development หมายถึง

  ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ย่อมเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญแก่การเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของชีวิต การเติบโตของทักษะรวมไปถึงการเติบโตทางธุรกิจองค์กร และสิ่งต่าง […]

 • หลักการพิชิตใจลูกค้าด้วยการตลาด 4C

  C คือ กลยุทธ์การตลาด เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดอีกชนิดหนึ่ง ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นการตลาดแนวใหม่ […]

 • TOWS Matrix คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Swot อย่างไร ?

  ประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีที่สุดไม่ว่าจะสำหรับการปฏิบัติงานใด ๆ นั่นก็คือจะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ควบคุมอย่างเป็นแบบแผน  โดย TOWS […]

 • หน้าที่ การตลาด คืออะไร?

  อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ สามารถดำเนินการไปถึงยังผู้บริโภคได้ โดยหน้าที่หลักของการตลาดแบ่งได้ออกเป็น […]

 • เศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร ?

  หนึ่งในศาสตร์สำคัญทางวิชา ที่เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร อันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ซึ่งมักจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภค […]

 • การวิจัย หมายถึง

  การวิจัย นั้นแตกต่างกับการค้นหาความรู้โดยทั่วไป โดยการวิจัยนั้นจะมีแบบแผน ขั้นตอน และ […]

 • การตลาดบริการหมายถึงอะไร

  Service marketing หรือการตลาดบริการก็คือ การดำเนินกิจกรรมระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่กันโดยเป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ต้องมีรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่ต้องมีรูปแบบของตัวสินค้ามาอยู่ในข้อแลกเปลี่ยนก็ได้