marketing-plan

การเขียนแผนการตลาด

แผนการตลาด (Marketing Plan) คือการจัดทำเอกสารที่สามารถเห็นภาพของโครงงานสามารถกำหนดใจความสำคัญให้กับแผนธุรกิจได้ ซึ่งในแผนการตลาดนั้นควรที่จะต้องประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ , วิธีการดำเนินงาน, ขั้นตอนการดำเนินงาน การบริหาร

กลยุททางการตลาด

กลยุทธ์ด้านราคา และการใช้ 8p สนับสนุนธุรกิจ

ในโลกของธุรกิจและการขายสินค้า การตั้งราคาถือเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะมีการออกแบบวางแผนกลยุทธ์อย่างมีวิธีการ ซึ่งกลยุทธ์ด้านราคาหรือ Price strategy จะใช้กระบวนการในการวิเคราะห์เรื่องของราคาสินค้า ประเมินกำไรต้นทุนให้สอดคล้องกับความเหมาะสม

กระบวนการหรือ process

กระบวนการ หมายถึงอะไร ?

การกระทำอันเป็นขั้นเป็นตอน ที่มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบตั้นแต่ต้นจนแล้วเสร็จกระบวนการ ถูกเรียกเป็นภาษาอย่างเป็นทางการว่า กระบวนการ โดยคำนี้ถูกใช้มากที่สุดในวงการธุรกิจที่เรียกว่า กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซึ่งมีความหมายถึง

หลักการบริหาร

หลักการบริหาร

เพราะการทำงานแบบเป็นคู่หรือแบบเป็นกลุ่ม มีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าแบบเดี่ยว จริงอยู่ที่การทำงานมากกว่า 1 คนนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพที่ควบคุมได้ง่ายมากกว่า แต่ก็อาจต้องแลกมาซึ่งรูปแบบการทำงานที่ยากกว่า

SWOT คืออะไร

หลักการบริหารไม่ว่าในองค์กรใด เรื่องที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการวางแผน ซึ่งการวางแผนนั้นสามารถออกแบบได้จากหลักกลยุทธ์ใด ๆ ที่นำมาใช้หรือการนำเครื่องมือเทคนิคสนับสนุนต่าง ๆ มาใช้ โดย SWOT คือชื่อของรูปแบบการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่

กลยุทธ์การตลาด แบบ 8P คือ เคล็ดลับสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจ

ในโลกการค้าที่มีการแข่งขันเข้มข้นสูงในปัจจุบัน การที่ธุรกิจใดนั้นจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกแบบวางแผน กลยุทธ์สำหรับการผลักดันในด้านการตลาดและ ” 8p ” นั้นก็คืออีกหลักวิธีหนึ่งสำหรับกลยุทธ์ในการทำตลาด

การทำตลาดด้วยกลยุทธ์ 7s

7s คือกลยุทธ์การทำตลาดในรูปแบบหนึ่งที่ได้มาจากแนวทางของ McKinsey ที่ว่าด้วยภาครวมของการกำหนดแผนงานเพื่อลุล่วงต่อขั้นตอนปฏิบัติ อย่างไรก็ตามจะเน้นไปที่เรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มความน่าจะเป็น ซึ่งไม่ได้อยู่ในขั้นถึงกับคู่มือปฏิบัติงาน

ศิลปะ กับ การตลาด หากเชื่อมโยงกันแล้วเกิดศักยภาพ

อาจเป็นเรื่องที่ชวนฉงน หากกล่าวถึงคำว่า ศิลปเกี่ยวข้องกับการตลาดได้อย่างไร มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร แท้จริงแล้ว การตลาดอาจเป็นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ซึ่งไม่ใช่ผูกไว้แต่กับเฉพาะเรื่องของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่การตลาดแฝงอยู่ในวิถีพฤติกรรม

ความหมายของ การพัฒนา มีความหมายอย่างไร

การพัฒนาคือคำในทิศทางบวก ที่เป็นคำอันคุ้นเคยกันดีของผู้คน แต่ทว่าหากจะดำเนินการให้เรื่องของการพัฒนานั้นได้มีประสิทธิภาพที่ดี จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจกับหลักการ
เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา