การขาย คืออะไร ?

มนุษย์ย่อมเลี้ยงตนเองได้ด้วยช่องทางเลือกหนึ่งที่เรียกว่า เงิน เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของ ไปจนถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งอาหาร ไฟฟ้า น้ำประปา อินเทอร์เน็ต น้ำมัน ประกัน ของใช้ส่วนตัว และอีกมากมายที่จะสนับสนุนให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข ซึ่งการที่เราจะหาเงินมาใช้จ่ายได้ย่อมต้องได้มาจากการทำงานเท่านั้น โดยอาจได้มาจากการใช้แรงงาน จากการเป็นพนักงานของกิจการนั้น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนกับเงิน แต่ยังมีอีกรูปแบบวิธีหนึ่งนั่นก็คือ การขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ ขายบริการ ซึ่งนับเป็นวิธีการที่เห็นผลได้รวดเร็วมากที่สุด วิธีหนึ่งในการหาเงินมาใช้จ่ายตามสิ่งที่ต้องการ

การขาย หมายถึง

กระบวนการคิดคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคค้นพบถึง ความต้องการ กับ ความจำเป็น ของสิ่งที่ได้นำมาเสนอขาย ซึ่งถ้าหากสิ่งที่ขายนั้นมีผลลัพธ์ออกมาได้ตรงกับทั้งสองอย่างนี้มากเท่าไหร่ ความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อสินค้าและบริการก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 ได้บัญญัติไว้ว่า “การซื้อนั้น คือ สัญญาระหว่างบุคคลโดยมีฝ่ายหนึ่งเป็น ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้ตัดสินใจเลือกตกลงว่าจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ขาย”

ลักษณะของการขาย

การขายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องมี ศิลปะแห่งการชักจูงใจของผู้คน เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ได้รับการเสนอนั้นเกิด ความคิด และ การกระทำ ตามความคิดที่นักขายแนะนำชักจูงไว้ เพราะฉะนั้นการขายสินค้าอย่างที่เราเห็นกันในทุก ๆ วัน จึงมักมีลักษณะที่มีแบบแผนซับซ้อนและเน้นการชักจูงโน้มน้าวใจของลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นแบบใด

อย่างไรก็ตามการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพึ่งพาศิลปะการขายแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแข่งขันการทำตลาดในยุคปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันได้มีกิจการและธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แบบแผนการขายแบบทั่วไปจึงอาจเกิดการซ้ำกัน และไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามความรู้พื้นฐานในการที่เกี่ยวข้องกับการขาย ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันจะเป็นสิ่งค้ำยันให้ธุรกิจของคุณยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ โดยสิ่งสำคัญจงจำไว้ว่าการรู้จักปรับตัวเข้าหาลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค คือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลการดำเนินธุรกิจจนเกิดความสำเร็จได้มากที่สุด อีกทั้งยังทำให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในการมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ไปจนถึงการปรับตัวกับภาวะโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย