การทำตลาดด้วยกลยุทธ์ 7s

7s คือกลยุทธ์การทำตลาดในรูปแบบหนึ่งที่ได้มาจากแนวทางของ McKinsey ที่ว่าด้วยภาครวมของการกำหนดแผนงานเพื่อลุล่วงต่อขั้นตอนปฏิบัติ อย่างไรก็ตามจะเน้นไปที่เรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มความน่าจะเป็น ซึ่งไม่ได้อยู่ในขั้นถึงกับคู่มือปฏิบัติงาน แต่จะอาศัยองค์ประกอบหลายด้านนำมาร่วมกันและคำนวนให้กลายเป็นแผนปฏิบัติ โดยการนำแนวทางของ 7s McKinsey มาใช้นั้นจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างของแผนงานว่ามีข้อดีข้อบกพร่องอย่างไรและต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร

อย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินการใด ๆ มุ่งสู่ความสำเร็จได้นั้น มีปัจจัยมากมายโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นก็คือองค์กรนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลของการค้นคว้าได้รับคำตอบว่า ลักษณะของรูปแบบองค์กร อาจไม่ใช่ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสำเร็จได้มากนัก หรือเปรียบได้ว่า ลักษณะรูปแบบของตัวอาคารหรือลักษณะของร้านค้านั้นมีความสำคัญที่เป็นรองจากกลยุทธ์ในการบริหารการตลาดที่ดี และสาเหตุนี้เองจึงทำให้ก่อเกิดแนวคิด 7s ของ McKinsey เกิดขึ้น อันจะช่วยเป็นกรอบแนวคิดที่เอื้ออำนวยแก่การออกแบบกลยุทธ์การตลาด ซึ่งจะประกอบไปด้วยปัจจัย 7 ข้อดังนี้

สไตล์ หรือ Style

อันหมายถึงลักษณะหรือรูปแบบในการทำงานของผู้บริหาร อันถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ยิ่งถ้าหากผู้บริหารใดนั้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ก็จะมีบทบาทอำนาจต่อพนักงานภายในองค์กร แม้จะไม่ต้องผ่านคำพูดใด ๆ จากผู้บริหาร

กลยุทธ์ หรือ Strategy

ว่าด้วยการกำหนดกิจกรรมสำหรับเป็นการภายในให้กับองค์กร ซึ่งการวางแผนใด ๆ นั้นจะต้องมีความลงตัวกับสภาพการณ์ภายนอกขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดศักยภาพความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง

โครงสร้างองค์กร หรือ Structure

คือรูปแบบโครงสร้างขององค์กรที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบของการแบ่งโครงสร้างการทำงาน การวางข่ายการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งปริมาณขอบเขตุการควบคุม การรวมศูนย์อำนาจไปจนถึงการกระจายแบ่งอำนาจของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละลูกค้า และแต่ละภูมิภาคได้อย่างถูกต้อง

ระบบ หรือ System

คือโครงสร้างของระบบงานภายในองค์กร ซึ่งจะนำมาทำการวิเคราะห์ในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น การปฏิบัติ การบริหารจัดการในทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการวางแผน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล รวมไปถึง งานด้านการฝึกอบรมด้วย

ค่านิยม หรือ Shared Value

ว่าด้วยเรื่องของ ค่านิยมที่จะต้องเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อการขับเคลื่อนในทิศทางที่สอดคล้องอันจะนับรวมทั้งค่านิยมประเภทที่จับต้องได้ หรือประยุกต์ใช้ได้ และทั้งแบบที้ ไม่สามารถจับต้องได้ อาทิเช่น แนวคิดวิถีหรือวัฒนธรรมอันแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

บุคลากร Staff

หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ทักษะ Skill

ความชำนาญและเชี่ยวชาญทั้งของผู้ปฏิบัติหน้าที่และทั้งความสามารถขององค์กรในภาครวม

ท้ายสุดนี้กล่าวได้ว่าหลักของ 7s McKinsey จะเน้นไปที่ปัจจัยทั้ง 7 ประการนี้ ยึดถือเป็นองค์ประกอบที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก วิเคราะห์ให้ถูกต้องอย่างละเอียดและเป็นแบบแผน แล้วจึงจะสามารถนำสู่ผลแห่งความสำเร็จได้