การบริการ หมายถึง

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจนอกจาก สินค้า นั้นคือ การให้บริการ เพราะการบริการถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนองความต้องการ หรือช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยหากสินค้าดีแต่บริการไม่มีคุณภาพ ก็อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจและไม่อยากใช้บริการของการประกอบการของเราหรือแม้แต่ธุรกิจสินค้าหรือแบรนด์ของเราอีก ซึ่งหากต้องการจะสร้างชื่อเสียงและมาตรฐานให้องค์กรของคุณ ก็ควรที่จะมีการเอาใจใส่ควบคุมดูแลเรื่องนี้อย่างเน้นย้ำที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปและสร้างแนวโน้มให้เกิดการย้อนกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป ส่งเสริมยอดขายได้อย่างเป็นประเด็นสำคัญ

การบริการถือเป็นกิริยาอย่างหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่อีกฝ่ายไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครในสังคม ล้วนมีความสุขเป็นปฏิกิริยาตอบสนองกับการได้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก คนรัก หรือ ผู้ที่เป็นลูกค้าธุรกิจ ซึ่งการบริการนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ โดยมีลายละเอียดดังต่อไปนี้

การบริการที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนทางธุรกิจ

กล่าวคือ เป็นการบริการที่ไม่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์เบื้องหลังแต่ใด ๆ โดยจะเป็นการบริการที่เกิดจากความปรารถนาดี และ น้ำใจไมตรี ให้ผู้รับเกิดความสุขกับบริการที่ได้รับ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน แต่ในกรณีที่หากเป็นเรื่องในเชิงธุรกิจแล้วไม่ควรให้บริการที่มากเกินไป ควรเป็นบริการที่อยู่ในขอบเขต เพราะการให้บริการนั้นล้วนนับเป็นการใช้ต้นทุนทั้งสิ้นรวมถึงต้นทุนที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน เช่น เวลา และ การใช้แรงงาน ซึ่งหากบริการเกินตัวมากเกินไปอาจส่งผลเสียแทนที่จะเป็นผลดีกับธุรกิจได้เว้นแต่จะเป็นธุรกิจประเภทที่ไม่แสวงกำไร หรือมีนโยบายการหวังกำไรน้อยและต้องการคืนกำไรให้แก่ลูกค้า

การบริการที่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

ธุจกิจค้าขายนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้การซื้อขายแลกเปลี่ยนเสมอไป การบริการก็สามารถใช้เป็นตัวทำธุรกิจสร้างรายได้ได้ด้วยเช่นกัน เพราะหากเป็นบริการที่ดี สะดวกสบาย สามารถบริการได้ตรงกับความต้องการ และ เป็นสิ่งที่ผู้คนจัดการเองได้ยาก ลูกค้าก็พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงการบริการนั้น ซึ่งธุรกิจการบริการในปัจจุบัน ได้มีการบริการที่รองรับต่อความต้องการหลากหลายรูปแบบของลูกค้า ทั้ง บริการด้านความบันเทิง บริการความงาม บริการสุขภาพ บริการด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว การสื่อสาร และ อื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น โดยการบริการบางอย่างอาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การลงทุนอะไรมากมายแต่ก็สามารถทำในสิ่งเล็ก ๆ ที่บังเกิดความประทับใจแก่ลูกค้าได้

อย่างไรก็ตามกลับกันหากบริการใดนั้นปฏิบัติได้ไม่ดี หรือสร้างผลเสียให้แก่ความรู้สึกของลูกค้าการบริการนั้นก็อาจย้อนกลายเป็นผลในทางลบให้แก่เจ้าของธุรกิจได้