การเขียนแผนการตลาด

แผนการตลาดถือเป็นจุดเริ่มสำคัญสำหรับการเริ่มต้น ดำเนินการยกระดับธุรกิจหรือสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนในวงกว้าง

แผนการตลาด (Marketing Plan) คือการจัดทำเอกสารที่สามารถเห็นภาพของโครงงานสามารถกำหนดใจความสำคัญให้กับแผนธุรกิจได้ ซึ่งในแผนการตลาดนั้นควรที่จะต้องประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ , วิธีการดำเนินงาน, ขั้นตอนการดำเนินงาน การบริหาร , และกลยุทธ์ต่าง ๆ

โดยการวางแผนงานด้านการตลาดจะมีประสิทธิภาพได้หากประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้

Projected Profit-and-loss Statements หรือหมายถึง งบกำไรขาดทุนซึ่งคำนวณมาจากการประมาณการ อันจะช่วยส่งเสริมการควบคุมงบประมาณได้แม่นยำขึ้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะอาศัยรูปแบบของการพยากรณ์

Action Program โปรแกรมสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของแผนการตลาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

SWOT หรือ SWOT Analysis ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการวิเคราะห์ สามารถประเมินและเห็นภาพของข้อดีที่ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ และข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของธุรกิจ ศึกษาจุดแข็ง และ จุดอ่อน รวมถึงมีกระบวนการมองหาโอกาส และเตรียมการรับมืออุปสรรคใด ๆ ที่อาจมีในเส้นทางการขับเคลื่อนข้างหน้า ที่อาจส่งผลต่อองค์กรหรือสายการผลิตเป็นต้น

Marketing Strategy ว่าด้วยเรื่องของกลยุทธ์การตลาด ศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมนำมาใช้เป็นแบบแผนที่จะกำหนดใช้

Executive Summary บทสรุปที่มีไว้เพื่อผู้บริหารสำหรับอธิบายเนื้อหา อันจะประกอบไปด้วยการนำเนื้อหาความเป็นมาขององค์กรและจุดประสงค์ขององค์กร นำมาสรุปและอธิบาย
Marketing Objective คือการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจ ในด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

Current Marketing Situation หรือ การวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน และยังเป็นการนำความเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาด้านผลิตภัณฑ์ขององค์กรคู่แข่ง หรือบริษัทของคู่แข่ง

Controls  หมายถึง การควบคุม โดยจะสร้างองค์ประกอบนี้ไว้ในขั้นสุดท้ายของแผนการตลาด ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้เกิดการติดตามตรวจเช็ค ความก้าวหน้าของแผนการตลาดได้ ช่วยให้ประเมินตรวจวัดผลการปฏิบัติได้ดีขึ้นในทุกด้านทุกฝ่ายไม่ว่า ด้านการวิเคราะห์ ด้านการผลิตและอื่น ๆ

โดยรวมแล้วเมื่อแผนการตลาดได้รับองค์ประกอบครบทุกข้อ จะสามารถช่วยให้ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางได้แม่นยำขึ้น ผสานด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องและเกิดสภาวะการมองเห็นช่องทางการตลาดกำหนดกรอบการดำเนินงานได้อย่างเป็นแนวทาง และที่สำคัญยังช่วยให้บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน มองเห็นภาพรวมขององค์กรร่วมกัน ทั้งนี้โดยรวมและจะต้องขึ้นอยู่กับการเขียนแผนการตลาดที่ดีด้วย เริ่มจากแรงบันดาลใจที่มีคุณภาพและยังควรที่จะต้องใช้ข้อเท็จจริง ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในธุรกิจอย่างสอดคล้องได้จริง ๆ มีความรอบคอบรัดกุม และที่สำคัญในท้ายที่สุดนั้นก็คือจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอแก่การดำเนินแผนการตลาดด้วย