การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ?

การประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งหนึ่งในกระบวนการของกลยุทธ์ต่าง ๆ นั้น นั่นก็คือการเขียนแผนธุรกิจ เพราะการเขียนแผนธุรกิจคือจุดเริ่มต้นที่ต้องมี โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นก่อตั้งสถานประกอบการหรือกิจการใด ๆ

ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทาง และระบุนโยบายในการดำเนินการธุรกิจ อันได้รับประโยชน์ที่นอกจากจะทำให้สามารถประเมิน แผนขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างชัดเจนแล้วยังมีความสำคัญในแง่ของการนำไปใช้เป็น หลักฐานประกอบการกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกด้วย

ความหมายของแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจให้มีคุณภาพ สิ่งเริ่มแรกสำหรับผู้ประกอบการนั่นก็คือ จะต้องมีพื้นฐานความรู้เสียก่อนว่าคำว่าแผนธุรกิจนั้นหมายความว่าอย่างไร เมื่อทราบนิยามของคำว่าแผนธุรกิจแล้ว จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการเขียนได้อย่างชัดเจน อันจะช่วยเป็นคู่มือในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมียุทธศาสตร์ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในหลากหลายแง่มุม และช่วยส่งเสริมการวางแนวทางประกอบการ ทั้งในด้านการตลาดทั้งในด้านการบริหารงาน และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้ทราบข้อดีข้อเสีย และจุดอ่อนจุดแข็งรวมไปถึงโอกาสแนวโน้มต่าง ๆ และวิธีในการแก้ไขอุปสรรคของธุรกิจได้

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

เหตุผลหลัก ที่เกี่ยวเนื่องถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการนั้นจะมีอยู่ประมาณ 4 ข้อดังต่อไปนี้

1. ช่วยให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

อันเนื่องมาจากแผนธุรกิจจะช่วยให้สามารถเห็นภาพ และพิจารณารายละเอียดถึงสภาพการณ์ อีกทั้งยังสามารถช่วยประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน ประเมินรายได้ที่จะได้รับกลับมาจากการประกอบธุรกิจ สามารถรู้ถึงต้นทุนและรายจ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องมีเข้ามาในระหว่างการดำเนินธุรกิจนั้น ซึ่งจะช่วยให้นำไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจได้ก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินการจริง

2. ช่วยเสริมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ

ข้อดีของการเขียนแผนธุรกิจก่อนการดำเนินการจริงนั้นจะช่วยให้เมื่อเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว การดำเนินการต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดการระบบ หรือการวางโครงสร้างรวมไปถึงการบริหารงาน ทั้งในด้านบริหารงานบุคคลและการบริหารธุรกิจ ก็จะส่งผลลัพธ์ให้การปฏิบัติการมีความเป็นแบบแผน และขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

3. ส่งผลดีในด้านการระดมทุน หลากหลายแง่มุม

สะดวกแก่การนำไปชี้แจงหรือการนำไปเผยแพร่และแนะนำ ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์สำหรับการขอสินเชื่อ หรือไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์สำหรับการชวนระดมทุน ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอ มักพิจารณาโดยดูข้อมูลจากแผนธุรกิจเป็นสำคัญ

4. รองรับสภาพการแข่งขันได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าในโลกของวงการธุรกิจ ยิ่งมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมที่จะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นสูงมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจโดยมีแผนขั้นตอนเป็นคู่มือเคียงข้างจะสามารถช่วยให้ประมาณการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ มองเห็นภาพจุดแข็งจุดอ่อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และง่ายแก่การนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถรับมือกับสภาพการแข่งขันได้