ความหมายของการจัดการ คืออะไร

การจัดการ แม้จะฟังดูเหมือนเป็นเป็นคำกิริยาทั่วไปไม่มีความหมายตรงตัวอะไร แต่คำว่า การจัดการ นั้นได้ถูกนำไปใช้เป็นศัพท์ทางธุรกิจเพื่อการตีความสู่หนทางวิธีในการแสวงผลทางกำไรจากการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแตกต่างกับคำบริหาร หรือ การดำเนินการ นอกจากนี้คำว่าการจัดการยังมีความหมายเชิงลึกอื่น ๆ อีก โดยจะเนื้อหาอย่างไรบ้างนั้นมีดังต่อไปนี้

ความหมายของ การจัดการ

การจัดการ (Management) หมายถึง การทำงานที่ทำเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากการให้บุคคลในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมทำงานร่วมกัน บนบรรทัดฐานวัตถุประสงค์กระบวนการทั้ง 5 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม โดยแต่ละองค์ประกอบล้วนมีความหมายเพื่อให้งานประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการการจัดการ ทั้ง 5 ประการ

1.การวางแผน(Planning)

ถือเป็นกระบวนการแรก ของทุกการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการทำงาน และ พิจารณาคาดการณ์ล่วงหน้าถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกำหนด

2.การจัดการองค์กร (Organizing)

การจัดระเบียบโครงสร้างและระบบการทำงานภายในกลุ่ม ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)

การใช้ความสามารถในการสั่งการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงาน ของผู้บริหารรวมไปถึงความหมายทั้ง การหว่านล้อมและชักจูงให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
อีกทั้งการได้รับความเชื่อฟัง สามารถสั่งการสิ่งต่าง ๆ แล้วผู้รับมอบคำสั่งจะมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4.การประสานงาน (Coordinating)

การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ให้ประสานงานอย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และ ราบรื่นขึ้น บังเกิดความต่อเนื่องที่ไหลลื่นส่งผลให้งานเกิดความสำเร็จผลได้อย่างรวดเร็วขึ้น

5.การควบคุม (Controlling)

คือกระบวนการควบคุมการทำงานให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรฐาน และตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องและประเมินแผนการทำงาน ตลอดการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาจนเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ อันบทบาทสำคัญจะไปขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่ดูแลและควบคุมกำกับ

ขึ้นชื่อว่ากระบวนการทางธุรกิจ ทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญที่ต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้คุณภาพของงานได้รับการยอมรับทั้งภายในบริษัทและกลุ่มลูกค้าผู้ให้การสนับสนุน และเกิดผลกำไรให้กับบริษัทและองค์กร ซึ่งหากชิ้นงานออกมาไม่ดีหรือไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบกับความเชื่อถือรวมไปถึงภาพลักษณ์หน้าตาของบริษัท เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนการทำงานจึงต้องมี แบบแผน การใช้ทักษะวิชาการในการทำงาน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และ ประสบผลสำเร็จ นั้นจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นต้องมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานกันเลยทีเดียว