ความหมายของ การพัฒนา มีความหมายอย่างไร

การพัฒนาคือคำในทิศทางบวก ที่เป็นคำอันคุ้นเคยกันดีของผู้คน แต่ทว่าหากจะดำเนินการให้เรื่องของการพัฒนานั้นได้มีประสิทธิภาพที่ดี จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจกับหลักการ
เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา ซึ่งประเมินกันว่าการพัฒนานั้นก่อเกิดขึ้นจากสัญชาติญาณทางธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อมีการอยู่รวมกันเป็นหมู่มากก็จะส่งผลให้เกิดสภาวะที่วิวัฒนาการหรือพัฒนาขึ้นมาได้ในหลายด้าน

โดยแต่เดิมนั้นการพัฒนาในแต่ละสังคมนั้นจำเป็นต้องมีผู้นำ อีกทั้งยังจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และแต่งตั้งฝ่ายการดูแลควบคุมกฏระเบียบต่าง ๆ อันนำมาซึ่งความมีวินัยและความเผ็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้กลุ่มการพัฒนานั้นจะสามารถลุล่วงวัตถุประสงค์ได้อย่างเรียบร้อย และมีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ดังนั้นการพัฒนาจึงถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญมากและไม่อาจปราศจากกระบวนการเหล่านี้ได้ จนสามารถกล่าวได้ว่าที่ใดมีการอยู่ร่วมกันที่นั่นย่อมมีการพัฒนา

ความหมายของการพัฒนานั้นก็คือ การนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่มีองค์ประกอบของการกระทำให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผน ออกแบบหรือกำหนดทิศทางต่าง ๆไว้ก่อนหน้าได้ และแน่นอนว่าการพัฒนานั้นมักจะสื่อถึงความหมายในทิศทางบวกที่ดีขึ้นและไม่นิยมใช้คำว่าการพัฒนา กับทิศทางเสื่อมถอยที่แย่ลง

โดยหากมีการอ้างอิงตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนา จะถูกระบุเอาไว้ว่าหมายถึง การทำให้เจริญ หรือ “Development” มีใจความกำหนดว่า หมายถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย ซึ่งผ่านกระบวนการของการลำดับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ในขั้นที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้นได้ อีกทั้งยังหมายถึงสภาวะของสิ่งใด ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือลงตัวสอดคล้องได้มากกว่าเดิม
หากจะกล่าวโดยสรุปให้กระชับมากขึ้น การพัฒนา จะนิยามได้ว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือผลักดันไปสู่ความเจริญก้าวหน้านั่นเอง นอกจากนี้การพัฒนายังจำแนกแบ่งออกในส่วนที่เห็นได้ชัดเป็น 3 ส่วนนใหญ่ ๆ ประกอบไปด้วย

การพัฒนาทางสังคม

ซึ่งจะเน้นในด้าน การพัฒนาต่อการอยู่ร่วม ประชาชนมีความเจริญทางความคิดจิตใจ อุปนิสัยและพฤติกรรม รวมทั้งการผูกมิตรและการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนรวมไปถึงการร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อันหมายถึงการขับเคลื่อนผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิต การลงทุน และการประกอบการธุรกิจ

การพัฒนาทางการเมือง

การพัฒนาในลักษณะนี้ จะมีผลต่อโครงสร้างหลายด้านของประเทศ อาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาให้ประชาชนได้พัฒนาในเรื่อง สิทธิเสรีภาพให้มีความเสมอภาคเท่าเทียม เหล่านี้เป็นต้น