หลักการบริหาร

เพราะการทำงานแบบเป็นคู่หรือแบบเป็นกลุ่ม มีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าแบบเดี่ยว จริงอยู่ที่การทำงานมากกว่า 1 คนนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพที่ควบคุมได้ง่ายมากกว่า แต่ก็อาจต้องแลกมาซึ่งรูปแบบการทำงานที่ยากกว่า เพราะต้องมีการทำงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันและมีการทำงานที่เป็นหลักเป็นการขับเคลื่อนไปอย่างช้ากว่า โดยสามารถเริ่มพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้จากการดำเนินในหลักบริหารที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังสามารถลดเปอร์เซ็นต์การเกิดปัญหาระหว่างการทำงานได้อีกด้วย โดยหลักการบริหารที่ถูกต้องจะมีองค์ประกอบทั้งหมดดังต่อไปนี้

การเตรียมการหรือการวางแผน

การวางแผนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตั้งต้นจัดการเป็นอย่างแรก เพื่อความสะดวกราบรื่นของการทำงาน และสามารถมองเห็นถึงปัญหาและหาทางรับมือแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงได้ล่วงหน้า รวมทั้งงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างลุล่วงตั้งแต่ต้นจนจบงานเสร็จสิ้น

ดูงบประมาณ

เพราะทุกการดำเนินงานจำเป็นอย่างมากที่ควรจะต้องมีงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุน โดยควรคำนึงถึงงบประมาณอย่างรอบด้านอาทิเช่น งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ หรืองบประมาณในส่วนของค่าใช้สถานที่ ค่าเดินทาง ค่าดูแลพนักงาน หรือ ค่าอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

การจัดแบ่งหน่วยงาน

การแบ่งงานหน้าที่ จะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากรแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วถึงกระชับฉับไวได้ดีกว่าการทำงานเป็นกลุ่มเดี่ยว

คัดสรรบุคคล

เงินแต่ละงานจะมีความแตกต่างด้านการทำงานและความรู้ที่ใช้ค่อนข้างต่างกัน การคัดเลือกคนที่มีความสามารถมีทักษะความรู้ที่เหมาะสมกับสายงาน จะช่วยให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การสั่งการ

นับเป็นทักษะที่ต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชา ในการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานซึ่งจำเป็นเรื่องที่ต้องตั้งอยู่บนฐานการควบคุมอย่างเป็นระบบ ทั้งการคัดสรรงานที่เหมาะสมตามทักษะของพนักงาน การจัดลำดับก่อนหลังในการสั่งงาน เป็นต้น

การประสานงาน

การประสานงานที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความสอดคล้องทางระบบงานให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยคุณต้องดูว่างานไหนเหมาะแก่การเชื่อมกับหน่วยงานไหน

การรายงาน

รายงานถือเป็นส่วนสุดท้ายที่จะสรุปเนื้อหาสำคัญต่าง ๆ ของงานให้ผู้รับสามารถทราบผลและเข้าใจเนื้อหาของงานได้ง่ายกว่า ยิ่งถ้าหากเป็นหน่วยงาน หรือ องค์กรขนาดใหญ่ยิ่งต้องการผลการรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มอบหมายไปเพื่อให้เข้าใจผลภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการทางกระบวนการต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไปได้ทั้งนี้ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันจะดียิ่งขึ้น