หลักการพิชิตใจลูกค้าด้วยการตลาด 4C

4C คือ กลยุทธ์การตลาด เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดอีกชนิดหนึ่ง ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นการตลาดแนวใหม่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกยุคทุกสมัย พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคล้วนมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กลยุทธ์ 4C จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการและองค์กร สามารถดำเนินธุรกิจได้ท่ามกลางความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์การตลาด 4C คืออะไร

กล่าวคือ เป็นกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ที่มีปัจจัยมาจากความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่ง ระบบอินเทอร์เน็ต กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ และเพื่อให้การค้าสามารถเข้ามามีบทบาทในยุคของ อินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์  4C เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจการและองค์กร เพื่อนักการตลาดได้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จด้วยได้ โดยไม่หยุดอยู่ที่เดิม

กลยุทธ์การตลาด 4C มีส่วนประกอบของตัวย่อ C ทั้ง4 อย่างดังต่อไปนี้

C ตัวที่ 1 :Consumer Wants and Needs

หมายถึง การคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค ไปจนถึงการผลิต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สินค้าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในปัจุบัน เป็นหลัก ซึ่งอาจต้องมีการสำรวจตลาดในขณะนั้นก่อนว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าแบบไหนอย่างไร อันจะช่วยให้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงน้อยลงและหวังผลสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังจะมีโอกาสสำหรับส่งเสริมชื่อเสียงของสินค้า ให้เกิดสภาวะที่ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นอันสัมผัสได้ว่าสินค้ามีความเข้าใจต่อผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะคอยติดตามสนับสนุนสินค้าอื่น ๆ หรือแม้แต่กระทั่งสินค้าในรุ่นใหม่ ๆ ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ

C ตัวที่ 2 :Consumer’s Cost to satisfy

หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งราคาของสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนของผู้บริโภคเป็นหลัก มากกว่าต้นทุนของผู้ผลิต อันจะช่วยให้สะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเพราะในกรณีที่ผู้ผลิตเอาแต่คำนวณจากต้นทุนการผลิตและบวกกำไร นำมาตั้งเป็นปริมาณราคาแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายก็เป็นได้  โดยเฉพาะการเลือกเจาะกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มนั้น จะมีลักษณะทางต้นทุนในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน

C ตัวที่ 3 :Convenience to buy

หมายถึง ความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค ที่ผู้ประกอบการไปจนถึงนักการตลาดจะต้องคำนึงถึง ความสะดวกสบาย ในการซื้อสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการได้ง่ายที่สุด โดยอาจเริ่มจากวิธีการเพิ่มช่องทางการซื้อเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

C ตัวที่ 4 :Communication that Connects

หมายถึง การสื่อสาร เพราะแน่นอนว่าการสื่อสารที่ดีย่อมส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไปกว่าครึ่ง จากการที่ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้าที่โฆษณาไว้ โดยจะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น