CSR คืออะไร ?

การหลีกเลี่ยงควบคุมองค์กรหรือการดำเนินการธุรกิจ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ในทุกองค์กรควรที่จะต้องมีไว้เคียงข้างการก้าวเดิน เพราะเมื่อใดก็ตามหากเกิดผลกระทบสร้างปัญหาให้กับสังคมแล้ว องค์กรนั้นก็ยากที่จะดำรงอยู่ได้

ซึ่งในการนี้ CSR หรือ (Corporate Social Responsibility) จะมีส่วนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่ง Corporate Social Responsibility แปลว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ซึ่งจะขยายความถึงการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ให้ตระหนักความสำคัญต่อผลกระทบใด ๆ ก็ตามที่อาจมีขึ้นในทางลบต่อสังคม และนำทุกปัจจัยที่องค์กรมี สรรหาทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาทำให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุขและมั่นคง

ทั้งนี้ลักษณะของ CSR ไม่มีลักษณะแบบกำหนดตายตัว แต่จะอิงจากตัวย่อที่แปลความหมายแยกออกไปของ CSRได้อีก คือ

  • C =Corporate ในที่นี้จะแปลความหมายว่า โครงสร้างของกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการมุ่งหมายผลกำไรเป็นเป้าหมายหลัก
  • S =Social คำจำกัดความที่แปลถึง กลุ่มวงสังคมที่มีปฏิสัมพัณธ์ร่วมกันเป็นลักษณะของสังคม
  • R =Responsibility คือ การการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่องค์กรมีอย่างให้ความยอมรับในสิ่งเหล่านั้น มีการบำรุงและสร้างสรรค์ อยู่เสมอ

ซึ่งเมื่อประกอบเข้ารวมกันทั้งหมด CSR เป็นเรื่องที่องค์กรใดนั้นจะต้องกำหนดโครงสร้างของแผนปฏิบัติ กำหนดรูปแบบคิดค้นกิจกรรม และวางแนวทางทั้งในด้านของรายละเอียดและในด้านของหลักการในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและต้องสอดคล้องไปกับความเหมาะสม โดยจะต้องยึดมั่นต่อหลักการสำคัญของ CSR ที่ว่าด้วยการที่จะต้องมีความรับผิดชอบทางสังคม หาแนวทางแห่งการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และไม่ลืมว่า CSR เป็นปัจจัยที่ต้องมีในหลักการ เคียงข้างกันกับการประกอบธุรกิจ

อาศัยจิตสำนึกก่อเกิดนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและหาความอยู่ร่วมไปพร้อม ๆ กันกับความสมดุลย์ ไม่มุ่งกอบโกยแสวงผลประโยชน์จนมากเกินไป จนอาจส่งผลพินาศในบั้นปลาย จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตระหนักถึงเรื่อง ความพอประมาณ มีความรอบคอบ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีความพิถีพิถัน ระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงอย่างควบคู่กับหลักของเรื่องคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างขาดธรรมมาภิบาล มุ่งแต่ความโลภในการแสวงกำไรนั้น ท้ายที่สุดจะไม่ได้มาซึ่งความก้าวหน้าของชื่อเสียง และไม่ค้มค่ากับการสุ่มเสี่ยงจะได้รับมาตรการใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการถูกสังคมต่อต้าน หรือทางกฏหมาย ทั้งนี้ยังควรต้องปลูกฝังลงไปในบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ในระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับพนักงานทุกหน้าที่ หรือมีการอบรมอยู่เสมอ อีกทั้งยังควรที่จะต้อง มีการประสานตอบรับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอีกด้วย