SWOT คืออะไร

หลักการบริหารไม่ว่าในองค์กรใด เรื่องที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการวางแผน ซึ่งการวางแผนนั้นสามารถออกแบบได้จากหลักกลยุทธ์ใด ๆ ที่นำมาใช้หรือการนำเครื่องมือเทคนิคสนับสนุนต่าง ๆ มาใช้ โดย SWOT คือชื่อของรูปแบบการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างมากในหลากหลายบริษัทหลากหลายองค์กร

การนำ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์

ประโยชน์ของการนำรูปแบบ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ นั้นมีความโดดเด่นในด้านของการช่วยประเมินสถานการณ์ สามารถชี้ให้ผู้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ใดนั้นได้มองเห็นข้อดีข้อเสียของแบบแผน อีกทั้งยังสามารถล่วงรู้ข้อปัญหารู้ข้ออุปสรรค สามารถนำมาปรับปรุงได้ ซึ่ง SWOT นั้นย่อมาจากคำประกอบตัวย่อเริ่มจาก S ซึ่งย่อมาจาก Strengths แปลว่า “จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ ” ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะเป็นกระบวนการที่เน้นด้านการประเมินคุณสมบัติข้อดีข้อเสียที่มี และนำ

ข้อเด่นนั้นมาออกแบบกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายขนาดองค์กร แม้แต่องค์กรในระดับภาครัฐก็สามารถนำมาใช้ได้ โดยเฉพาะการมุ่งมั่นทำให้บรรลุตามข้อนโยบายเป้าหมาย ซึ่งแน่นอนว่าในระดับองค์กรธุรกิจก็มีการนำมาใช้ในองค์กรของตนด้วยเช่นกัน

ส่วน W จะย่อมาจาก Weaknesses แปลว่า จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ซึ่งจะวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อหาทางป้องกันหรือปรับปรุงแก้ไข และ O จะย่อมาจาก Opportunities แปลว่า โอกาสปัจจัยภายนอก ซึ่งในส่วนนี้จะมีการเสาะหาสิ่งต่าง ๆ มาปรับร่วมให้เกิดประโยชน์ได้ และ T ย่อมาจาก Threats หรือ อุปสรรคหรือข้อจำกัด ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบข้อปัญหาต่าง ๆ ที่อาจกีดขวางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ได้

อย่างไรก็ตามหลักในการนำ SWOT จะต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของแต่ละธุรกิจ เพราะแต่ละธุรกิจนั้นมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้องวางพื้นฐานเริ่มจากส่วนนี้ให้ถูกต้องเป็นอันดับแรกและมีการกำหนดกรอบอย่างมีขั้นตอนรวมถึงถูกประเด็น อีกทั้งยังควรต้องรู้ขอบเขตุของธุรกิจ มีเป้าหมายที่คาดหวังและมุ่งไปให้ถึง รวมถึงรู้โครงสร้างของธุรกิจที่จะวางกลยุทธ์ และสร้างแผนที่ชูเอกลักษณ์ขององค์กร โดยทุกการวิเคราะห์จะต้องประเมินอย่างอิงกับหลักความเป็นจริงมีความซื่อสัตย์ และวางกลไกอย่างรอบคอบ มีวิสัยทัศนที่มองกว้างไม่เผลอไปกับความใกล้ชิดกับสถานการณ์ขององค์กรจนมองแคบ
โดยหลักสำคัญในการวิเคราะห์นั้นจะประกอบไปด้วย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ภายในองค์กร

ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ภายใน ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ทั้งระบบและวิธีการทำงาน รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในด้านบุคคล หรืออุปกรณ์ และศึกษาประวัติการปฏิบัติงานเพื่อนำมาสังเคราะห์

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ภายนอก

มองสิ่งต่าง ๆ ภายนอกนำมาประกอบเพื่อเสาะหาโอกาสใหม่ ๆ รวมถึงประเมินอุปสรรคภายนอกล่วงรู้ตระเตรียมได้ดี สามารถรับมือได้ว่าสิ่งที่อาจต้องเจอกับปัญหานั้นต้องใช้สิ่งใดในการรับมือ

ประเมินสถานการณ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

เป็นการนำข้อมูลที่ประเมินมาได้รอบด้าน ไม่ว่าจุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคและโอกาส นำมาประมวลเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด