การขายโดยพนักงานขาย หมายถึงอะไร ?

การดำเนินธุรกิจจะไม่เกิดการสร้างกำไรให้แก่ผู้ประกอบการได้เลย หากขาดซึ่งขั้นตอนการขายไป โดย การขาย ( Selling ) คือ การนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าได้พบเห็นเป็นที่รู้จักและเชิญชวน ให้ผู้สนใจทำการซื้อขายสินค้าในเครือขององค์กร ซึ่งนอกจากนี้การขายยังนับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการตลาด รวมถึงยังเป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อการตลาดมาก เนื่องจากเป็น กระบวนการที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านกรรมสิทธิ์ ทั้ง สินค้าและบริการ ผู้ขายหรือผู้ผลิตไปจนถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ด้วยเช่นกัน

การขายโดยพนักงาน หมายถึงอะไร

Personal Selling เป็นคำที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ (Personal) กับ การขาย ( Selling ) ซึ่งหมายถึงการขายโดยพนักงาน เพราะการขายจำเป็นต้องมีการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีพนักงานขายที่คอยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล เรียกว่าเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ที่พนักงานขายจะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าให้ได้ เพื่อที่พนักงานจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี

พนักงานขายที่ดีจะต้องมีความพยายาม ในการมองหาการใช้คำพูดหรือสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้น ขณะเดียวกันพนักงานขาย ยังควรที่จะต้องศึกษาลูกค้า และพยายามใกล้ชิดกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามแก่ลูกค้า รับทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ นอกจากนี้ความอดทนก็เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่พนักงานขายควรมีในการอดทนต่อการให้บริการและคอยสร้างบรรยากาศที่ดี จนกว่าจะเกิดการซื้อขายในที่สุด เพราะจะส่งผลต่อความประทับใจและชื่อเสียงของกิจการด้วยนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ การขายโดยพนักงาน จึงเป็นวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มที่จะขายได้มากที่สุด เพราะเป็นการคอยให้คำแนะนำและตอบคำถามแบบตัวต่อตัวได้ทันที การสื่อสารจึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือขัดข้องน้อยกว่าการติดต่อผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่น ๆ ขณะเดียวกันการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ยังช่วยสร้างโอกาสในการแนะนำสินค้าหรือบริการใหม่ที่น่าสนใจ และรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขายเพิ่มเติมได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นการขายโดยพนักงาน จึงเป็นเสมือนกับเครื่องมือชิ้นสำคัญ ต่อการส่งเสริมการตลาดในองค์กรให้เห็นผลได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการรับสมัครพนักงานขาย ก็จำเป็นจะต้องมีการคัดเลือกคุณสมบัติที่ดีก่อนการว่าจ้าง เพราะตำแหน่งพนักงานขายนั้น เป็นตำแหน่งที่เปรียบเสมือนกับหน้าตาของร้าน ควบคู่ไปกับสินค้า ดังนั้นการเลือกรับพนักงาน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติ ประเมินความรู้ และทดลองงานก่อน เพื่อให้มีโอกาสในการพิจารณาแล้วเฝ้าดูถึงพฤติกรรม ความคิด และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ก่อนการเริ่มให้ทำงานจริง