การจัดการโลจิสติกส์ คืออะไร ?

โลจิสติกส์ เป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้กันมากในวงการธุรกิจ เนื่องจากการแข่งขันของตลาดธุรกิจ ในปัจจุบันมีความเข้มข้นสูงมาก การให้ความสำคัญกับทุกเรื่องแม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ ก็สามารถที่จะเป็นตัวแปรสำคัญให้ธุรกิจนั้นมีความได้เปรียบ และอยู่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดได้

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้บริษัทมากมายต่างแข่งขันกันหาจุดได้เปรียบกว่าคู่แข่งในตลาด  โดยเฉพาะกับการจัดการเรื่องของ โลจิสติกส์ ที่หลายผู้ประกอบการต่างพุ่งเป้าหมาย ในการหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตภายในกิจการให้น้อยลง เพื่อให้จำนวนของกำไรได้กลับมาในปริมาณที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

โลจิสติกส์ คืออะไร ? นิยามความหมายโดย ดร.นระ คมนามูล Ph.D.(London) : วุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา

คือ ต้นทุนด้านการขนส่งโดยในต้นทุนที่กล่าวมานั้น ไม่ได้หมายถึงค่าใช้จ่ายสนับสนุนเฉพาะทางยานพาหนะสำหรับขนส่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกระบวนการวิธีการบรรจุอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น หีบห่อ ขนถ่าย ไปจนถึงกระบวนการป้อนเข้าสู่โรงงาน ซึ่งถ้าหากทำได้ ประหยัด รวดเร็ว และมีการสูญเสียน้อยหรือมากเท่าไหร่  ก็ย่อมจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้อยลงเท่านั้น

การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึงอะไร ?

หมายถึง ระบบบริหารจัดการ วิธีสั่งซื้อสินค้า การจัดเตรียมสินค้า จัดลำเลียงสินค้า การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต โดยจะเป็นการวางแผน รวมถึงการจัดกระบวนการอย่างมีแบบแผน เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการลำเลียงวัตถุดิบส่งถึงมือผู้บริโภคได้ ภายใต้ปริมาณต้นทุนที่ต่ำมากที่สุด

กิจกรรมสำคัญของโลจิสติกส์

  • การสินค้าคงคลัง คือ การบริหารเพื่อให้สินค้าคงคลังมีการหมุนเวียน หรือขายสินค้าออกไปได้อย่างราบรื่น
  • การขนส่ง คือ การขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ
  • กระบวนการสั่งซื้อ คือ การบริหารจัดการเรื่องวัตถุดิบ ที่ใช้ในการส่งหรือการผลิต โดยจำเป็นจะต้องมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้องจัดหาให้ได้ในปริมาณที่เหมาะในเวลาที่กำหนด

บทบาทสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ ต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

สิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการโลจิสติกได้ดี จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานของโลจิสติกส์ และมีประสบการณ์ในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อยู่พอสมควร เนื่องจากในยุคปัจจุบันนั้น บุคลากรที่อยู่ในองค์กรภาคเอกชนถือว่ามีน้อยมาก ที่จะมีความรู้และประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง  อีกทั้งในบริษัทภาคเอกชนส่วนใหญ่ ก็มักจะประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์อีกด้วย

เพราะฉะนั้นการจะมองหาผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ในตลาดแรงงาน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การพึ่งพาตนเองก่อน จะเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายกว่าในขั้นเบื้องต้น ก่อนที่จะไปใช้เวลาในขั้นต่อไปกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ