การตลาดบริการหมายถึงอะไร

Service marketing หรือการตลาดบริการก็คือ การดำเนินกิจกรรมระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่กันโดยเป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ต้องมีรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่ต้องมีรูปแบบของตัวสินค้ามาอยู่ในข้อแลกเปลี่ยนก็ได้

ซึ่งธุรกิจการประกอบการ โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการให้บริการนั้น ก็ถือเป็นองค์กรที่จะต้องมีความเอาใจใส่ต่อกลยุทธ์ และการบริหาร เช่นเดียวกันไม่ต่างกับ ธุรกิจประเภทค้าขายสินค้าที่เป็นวัตถุจับต้องได้เช่นกัน
ปัจจุบันการพัฒนาเจริญก้าวหน้า ของแวดวงเทคโนโลยี ส่งผลเป็นลูกโซ่ เชื่อมโยงมายังวงการธุรกิจการค้าพาณิชย์ ให้พร้อมปรับตัวสอดรับกับเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนไป และนำมาซึ่งรูปแบบของการแข่งขันเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหารจึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจภายใต้ จุดมุ่งหมายของการสร้างความเป็นต่อ ทางการแข่งขันและการได้เปรียบในธุรกิจ ซึ่งธุรกิจประเภทการให้บริการก็จะมีข้อแตกต่างจากการนำเสนอสินค้าแบบโดยตรง

ซึ่งความสำคัญของการตลาดบริการนั้น จะเน้นไปที่การผสมผสานบริการพ่วงไปกับการค้าขายสินค้าได้ด้วยเช่นกัน อาทิเช่นการแถมบริการ ที่จะขายสินค้าให้พร้อมกับการที่จะส่งให้ลูกค้าแบบฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ได้หวลกลับมาซื้อสินค้าต่อไปและเพิ่มการมีฐานลูกค้าประจำ

หรือหากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะพ่วงบริการแบบเป็นธุระจัดการติดต่อสถาบันการเงินให้กับลูกค้าได้ ในแบบชนิดที่ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการด้านเอกสารหรือติดต่อธุระเองหลายขั้นตอน ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย อสังหาริมทรัพย์จะได้มีข้อดึงดูดใจต่อลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างนี้เป็นต้น

การตลาดบริการนั้นมีลักษณะอย่างไร

ส่วนประกอบของการตลาดบริการนั้น จะมีลักษณะแบบผสมอันจะจำแนกแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันสอดคล้องกับกระแสของผลิตภัณฑ์ และบริการที่แข่งขันกันในด้านความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งยากที่จะแยกแยะแต่ละชนิดได้อย่างลงลึก ละเอียดชัดเจน ดังนั้นจึงจะต้องเน้นไปที่การศึกษาวิเคราะห์หาความสอดคล้องเหมาะสม จึงจะได้ผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย

โดยหากผู้ที่เริ่มต้นต้องการเสริมประสิทธิภาพให้กับการบริการของตน เพื่อให้ยกระดับหรือเพิ่มมูลค่าของผลกำไรนั้น ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ ความหมายคำศัพท์ในโลกของการตลาดให้ตกผลึก อย่างเข้าใจ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสาระเนื้อหาของเป้าหมาย ซึ่งในกรณีนี้การตลาดบริการนั้นเป็นอีกกลยุทธ์ที่จำเป็นที่จะต้องมีเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะได้รู้ถึงคุณสมบัติของการตลาดบริการแล้ว ผู้ประกอบการควรจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมประกอบอื่น ๆ ให้บังเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย