การตลาด หมายถึงอะไร ?

การตลาดถือเป็นคำที่เจออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่เพียงเท่านั้นยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอีกด้วย นอกเหนือไปจากที่คนส่วนใหญ่อาจมีความเข้าใจต่อคำว่าการตลาด ในความหมายที่เป็นเรื่องเชื่อมโยงกับโลกของธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงคำว่าการตลาดแม้จะมีส่วนเกี่ยวกับธุรกิจ ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนต่างผลกำไร และการหารายได้ หาค่าตอบแทน แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับความหมายในเชิงที่กว้างมากกว่านี้อีกด้วย ซึ่ง มีความหมายไปทางใดได้บ้างนั้นเรามาหาคำตอบไปด้วยกัน

ความหมายของคำว่าการตลาด

มีผู้ให้นิยามเกี่ยวกับความหมายของคำว่าการตลาดเอาไว้มากมาย ซึ่งเราจะขอยกตัวอย่างมาดังนี้

การตลาดถือเป็นผลงานที่มาจากการทำกิจกรรมที่หลากหลาย การเชื่อมโยงกับความมุ่งพยายามให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้ และปฏิบัติตามขั้นตอนโดยยึดโยงกับความคาดหมาย ความต้องการ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า นอกจากนี้ยังนับรวมไปถึงกรณีที่สินค้าและการบริการได้ผ่านจากผู้ผลิต ไปถึงยังลูกค้าอีกด้วย ซึ่งผู้ให้ความหมายในนิยามนี้นั่นก็คือ E. Jerome McCarthy

ในขณะที่ Phillip Kotler ได้ให้ความหมายนิยามของการตลาดเอาไว้ว่า การตลาดนั้นก็คือกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการดำเนินการใด ๆ อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองความพึงพอใจ รวมไปถึงความต้องการที่หลากหลาย อันเกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

กรรมการสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า การตลาดก็คือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถส่งผ่านจากผู้ผลิตไปถึงยังผู้บริโภค ให้สามารถเกิดความพึงพอใจ พร้อมกันนั้นก็ยังสามารถบรรลุเป้าหมายของการประกอบการ

ข้อสรุปในภาพรวมจะสังเกตได้ว่าคำว่าการตลาดนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ความหมายใหญ่    โดยที่ความหมายแรกนั้น จะเน้นไปที่กระบวนการทางสังคม ซึ่งแต่ละบุคคลจะสามารถได้รับการตอบสนองตามสิ่งที่พึงปรารถนา นั่นก็คือการบริการหรือสินค้า โดยผ่านการแลกเปลี่ยน อันการแลกเปลี่ยนนั้นแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งที่มีคุณค่าต่อกัน

ในขณะที่ความหมายอย่างที่ 2 นั่นก็คือ การตลาดที่ว่าด้วยกระบวนการวางแผน การจัดการ รวมไปถึงสินค้า การบริหาร การจัดจำหน่าย และการตั้งราคา การโฆษณา ให้เกิดความโดดเด่นและสร้างความตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้า และยังได้ข้อดีที่องค์กรจะสามารถเกิดการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

อย่างไรก็ตามการตลาดนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ การทำโปรโมชั่น และการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังสามารถช่วยเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และยังมีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กับรายได้เพิ่มตามไปด้วย รวมถึงยังมีส่วนเป็นกลไกร่วมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ อันเนื่องมาจากการตลาดจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายนั่นเอง